• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS) معرفی پرسشنامه مقیاس تکانش گری (IS) توسط پال پی. هیرسچفیلد، برین سوتون اسمیت و بی. جی. رزنبرگ در سال ۱۹۶۵ ساخته شده است که از ۱۹ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش رفتار تکانش گری در کودکان بکار می رود. هر گزینه به یک شکل جمله بندی شده تا با گزینه ای که بطور معکوس جمله بندی شده، موازی باشد. فقط باید ...