• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه عاطفه خودآگاه (TOSCA-2)

دانلود پرسشنامه استاندارد عاطفه خودآگاه (TOSCA-2) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه آزمون عاطفه خودآگاه یک ابزار خودسنجی و مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت (سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخهای، هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند. تمام سناریوهای این آزمون دارای آیتم های شرم و گناه و اشتغال ذهنی با احساس گناه هستند، ...