• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه هم وابستگی اسپن – فیشر

دانلود پرسشنامه استاندارد هم وابستگی اسپن - فیشر معرفی پرسشنامه آزمون هم وابستگی اسپن – فیشر یک آزمون ۱۶ سوالی دانشگاهی رسمی برای سنجش هم وابستگی است که به صورت طیف لیکرت ۶ تایی پاسخ داده می شود و دو سوال ۵ و ۷ نمره گذاری معکوس دارد. اسپن و فیشر در سال ۱۹۹۰ فرم ۱۵ سوالی این آزمون را پس از رواسازی با تایید روایی و اعتبار با نام اختصاری ” اس اف سی ...