• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه هراس اجتماعی

دانلود پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی لیبوتیز معرفی پرسشنامه پرسشنامه هراس (پانیک) توسط لیبووتیز و همکاران در سال ۱۹۸۴ تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه ۲۷ آیتم دارد که آزمودنی با یک مقیاس چهار درجه‌ای (هرگز، کمی، متوسط و شدید) به این آیتم پاسخ می‌دهد، این پاسخها به ترتیب ۰، ۱، ۲، ۳ نمره گذاری می‌شوند. دامنه نمراتی که آزمودنی در این پرسشنامه می‌گیرد صفر تا ۸۱ خواهد بود.این آزمون ویژگی‌ها و میزان شدت ...