• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با مادرشان تدوین شده است. این پرسشنامه برای کودکان کمتر از ۱۲ سال توصیه نشده است. این پرسشنامه برای اندازه گیری میزان رضایت شما از رابطه با مادرتان تهیه شده است. این پرسشنامه همانند اکثر پرسشنامه های والمیر نمره گذاری می شود. این ...