• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه میل به ماندن در شغل واینر و واردی ۱۹۸۰

دانلود پرسشنامه استاندارد میل به ماندن در شغل واینر و واردی ۱۹۸۰ معرفی پرسشنامه واینر و واردی در سال ۱۹۸۰ آزمونی را برای اندازه گیری میزان تمایل به ماندن در شغل تهیه کردند، به منظور اندازه گیری میل ماندن در سازمان ساختند. این پرسشنامه ۴سوال بلند دارد که آزمودنی یکی از گزینه ها را که مطابق با احساس وی هست  انتخاب می کند. نمره گذاری پرسشنامه طبق طیف لیکرت و از ۱ تا ۵ ...