• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی پارگامنت (RCOPE) شامل پرسشنامه استاندارد امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه این مقیاس توسط پارگامنت (۲۰۰۰)، ساخته شده و شامل ۱۰۰ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ۱۰۰ ماده آزمون و ۱۷ زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا ...