• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه)

دانلود پرسشنامه استاندارد احساس کارآمدی معلم وولفولک هوی (TSES) (فرم کوتاه) معرفی پرسشنامه برای اندازه گیری احساس کارآمدی معلم از نسخه ی بلند مقیاس تشانن – موران و وولفولک هوی (۲۰۰۱) استفاده می شود. این مقیاس نسبت به سایر مقیاس های تدوین شده برای اندازه گیری باورهای کارآمدی معلمان دارای گویه هایی است که ماهیت چندبعدی تدریس را از طریق تکالیف تدریس ویژه، در چندین حیطه ی عملکردی به خوبی منعکس می کند. این ...