مقیاس آخرت نگری ابراهیمی – بهرامی 1390

مقیاس آخرت نگری ابراهیمی – بهرامی 1390

پرسشنامه استاندارد مقیاس آخرت نگری ابراهیمی – بهرامی ۱۳۹۰ شامل 44 سوال است. که دارای امتیازبندی مقاله بیس روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

معرفی پرسشنامه
مقیاس آخرت نگری توسط ابراهیمی و بهرامی در سال ۱۳۹۰ با استفاده از آیات و روایات استخراج شده از منابع دین مقدس اسلام ساخته شده است. این پرسشنامه ابتدا شامل ۷۷ سوال بود. که با اجرای تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی و چرخش پروماکس با چهار عامل برخی از سوالها حذف شدند.

پرسشنامه نهایی ۴۴ سوال داشت که از ۵ خرده مقیاس تکلیف گریزی، آمادگی، آخرت محوری، تعالی و لذت جویی تشکیل یافته است. این مقیاس هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی قابل اجرا است. پس از تحلیل نهایی ۴۰ سوال باقی ماند. از آنجا که گرایش به جهان بعد از مرگ (آخرت نگری) از مهم ترین اعتقادات مذهبی افراد به شمار می آید. و با توجه به اهمیت نقش خصیصه آخرت نگری در حوزه روان شناسی دین و نبود. مقیاس هایی که بتواند میزان سطوح این نگرش دینی را مشخص کند وجود مقیاس آخرت نگری ضروری به نظر می رسد.

مولفه های پرسشنامه

  1. تکلیف گریزی: سوالات 1 تا 9
  2. آمادگی: 10 تا16
  3. آخرت محوری: 17 تا 25 -27
  4. تعالی: 26-28-29-30-31-32-33
  5. لذت جویی: 34 تا 40

روایی و پایایی پرسشنامه
پایایی این آزمون با آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای کل آزمون و برای خرده مقیاس های تکلیف گریزی، آمادگی ، آخرت محوری،تعالی و لذت جویی به دست آمد. روایی آزمون نیز از طریق دونیمه سازی،همبستگی بین نیمه اول بانیمه دوم 86% به دست آمد (ابراهیمی،۱۳۹۰)

روایی و پایایی : دارد (ایرانی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD