آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران MMSE

آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران MMSE

آزمون معاینه وضعیت روانی

آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران MMSE
این پرسشنامه دارای 11 سوال بوده و هدف آن تبدیل دمانس از یک خصیصه کیفی به درجه ای کمی و عددی حافظه جهت یابی،. در زمینه توجه و تمرکز، ارزیابی توانایی های زبان و فهم و توانایی دیداری فضایی می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
زوال عقل یا دمانس یکی از شایع ترین بیماری های نورولوژیک و از مهمترین عوامل تهدید کننده سلامت در سالمندان است. ابتلا به دمانس بار عظیمی برای بیماران، خانواده آنها و جامعه در پی دارد. چرا که سبب اختلال شدید عملکرد بیمار، از بین رفتن استقلال و وابستگی وی به دیگران میشود. همچنین در خانواده سبب افزایش میزان اضطراب، افسردگی و صرف هزینه و زمان جهت نگهداری از بیماران میشود. (سیدیان و همکاران، 1386).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از معاینه وضعیت روانی نمره ای است. که کارکنان به سوالات 11 گویه ای پرسشنامه معاینه وضعیت روانی فولشتین و همکاران (MMSE) می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

مارشال و همکاران (1975) در پژوهشی که بر روی 206 بیمار دمانس، اختلال عاطفه،. اختلال عاطفه همراه با آسیب های شناختی، مانیک، اسکیزوفرن، اختلال شخصیت و 63 نفر از افراد سالم انجام دادند. برای تعیین روایی همزمان از مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان استفاده شد. ضریب همبستگی بین نمرات MMSE و نمرات بخش شفاهی تست و کسلر برابر با 77/0 می باشد که در سطح 0001/0 معنی دار است.

همچنین ضریب همبستگی نمرات MMSE با بخش عملی تست و کسلر برابر با 66/0 محاسبه شد که در سطح 01/0 معنی دار است. میستاکیدو و همکاران 2007 در پژوهشی که بر روی 103 بیمار سرطانی در یونان انجام دادند. همسانی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. مارشال و همکاران 1975 در پژوهش خود بر روی 206 بیمار و 63 نفر فرد سالم . پایایی تست را به روش بازآزمایی بعد از 24 ساعت ارزیابی کردند.

ضریب همبستگی آن 88/0 محاسبه شد. در مطالعه ای در کشور اسپانیا ضریب آلفای بدست آمده در کل آزمون 94/0 بوده است. (به نقل از سیدیان و همکاران، 1386).

با توجه به ماهیت زبانی برخی سؤالات و به منظور هماهنگ ساختن برخی دیگر از سؤالات . با شرایط جامعه برای دستیابی به روایی ظاهری (Face Validity) قابل قبول تغییراتی در برخی از سؤالات پرسشنامه داده شد. ( به نقل از سیدیان و همکاران، 1386). روایی تمایز (Discriminate Validity) بر اساس آزمون t مستقل انجام گرفت. و با اطمینان 95 درصد بین عملکرد حافظه دو گروه فوق الذکر، تفاوت معنی دار وجود داشت. (به نقل از سیدیان و همکاران، 1386).

بحیرایی (1379) در پژوهش خود که بر روی 41 سالمند مبتلا به دمانس و 36 نفر سالمند بهنجار از هر دو جنس انجام داد. پایایی آزمون MMSE را به روش بازآزمایی در فاصله زمانی 10 روز برابر با 73/0 محاسبه کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 81/0 بدست آمد. (به نقل از سیدیان و همکاران 1386).

مشخصات پرسشنامه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 11 سوال
تعداد مولفه: تک مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مقاله بیس: دارد (از پایگاه معتبر امرالد)
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD