مقاله اثرات شوری در کشاورزی

مقاله اثرات شوری در کشاورزی

اثرات شوری در کشاورزی
چکیده مقاله
شوری یکی از مسائل بسیار مهم در رابطه با کشت گیاهان و گسترش کشاورزی است که عامل محدود کننده اساسی در تولیدات کشاورزی است. مهمترین تاثیر شوری در رابطه با جوانه زنی بذر و رشد رویشی گیاهان می‌باشد.
با توجه به اثرات تحریک کنندگی هورمونهای گیاهی به ویژه سیتوکینین‌ها، اثر این هورمون در تحمل و مقابله در گیاه گندم (Triticum aestivum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) با شوری در شرایط جوانه زنی بذر و رشد دانه رست مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش غلظتهای مختلفی از نمک کلرور کلسیم (۰ و ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول) توام با غلظتهای مختلفی از محلول سیتوکینین (۰ و ۵/۰ و ۱ و ۵/۱ میلی‌مول) در محیط کشت MS به کاربرده شدند.و به این ترتیب ۱۶ تیمار مختلف با ۴ تکرار را تشکیل دادند.

نتایج بدست امده نشان داد که شوری‌های کم،(۲۰ میلی مول ) اثر چندانی بردرصد جوانه‌زنی بذر گندم نداشت ولی شوری نسبتا زیاد(۸۰ میلی مول )تا حدودی درصد جوانه‌زنی بذر گندم را کاهش می‌داد. با توجه به این که گندم (رقم تجن) نسبت به شوری تا حدودی مقاوم می‌باشد،پژوهش حاضر نیز نشان داد که شوری‌های کم، اثر چندانی بروی کاهش جوانه‌زنی بذر گندم نداشت.

جوانه‌زنی بذرهای لوبیا (رقم جماران) نیز در شوری نسبتا زیاد(۴۰ و۸۰ میلی مول) کاهش پیدا کردکه البته با توجه به حساسیت لوبیا نسبت به شوری این امر دور از انتظار نبود..

دانه رستهای گندم در شوری‌های اعمال شده بخوبی رشد کردند ولی با افزایش مقدار نمک محیط کشت میزان رشد اندکی کاهش یافت.در حالی که دانه رستهای لوبیا در شوری‌های پایین(۲۰ میلی مول) نیز رشد چندانی نداشته و در شوری‌های زیاد (۴۰ و۸۰ میلی مول) نیز اصلا رشد نکردند.
کینتین در غلظتهای کم اثر کمی در افزایش جوانه‌زنی بذرهای گندم و لوبیا داشت ولی غلظت نسبتا زیاد این هورمون در تمام تیمارهای شاهد و شوری اعمال شده در گیاهان گندم و لوبیا باعث افزایش جوانه‌زنی گردید.

مقدمه:
در اکثر کشورهایی که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند، کمیت و کیفیت پروتئین مسئله اساسی تغذیه می‌باشد. مطالعات زیاد حاکی از آن است که ترکیب مناسبی از پروتئین گیاهی می‌تواند قسمتی از کمبود پروتئین را جبران نماید. کاربرد مواد شیمیایی از قبیل تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی، ممکن است تظاهر یا بیان ژنوم گیاهان را تغییر دهد به قسمی که آنها بتوانند برای برخی از استرس‌ها از خود مقاومت نشان بدهند. این نوع تغییرات، قابل انتقال وراثتی نیستند، تنها استفاده از تکنولوژی مهندسی ژنتیک است که می‌تواند با تغییر خود ژنوم، یک صفت قابل انتقال وراثتی را بوجود آورد.
بنابراین اگر بتوان گیاهانی را که به شوری حساس و به نحوی در تغذیه انسان مؤثرند را با استفاده از هورمونهای گیاهی یا سایر موارد، بطریقی نسبت به شوری تا حدی مقاوم کرد، خدمت ارزنده‌ای به بشر شده است.

هدف این پژوهش ابتدا بررسی تأثیر شوری بر جوانه‌زنی و رویش بذرهای گیاه گندم
Triticum aestivum) ) و لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris) و مقایسه این گیاهان نسبت به هم و سپس این مسئله است که آیا بکار بردن هورمون گیاهی سیتوکنین می‌تواند تأثیری در بهبود و رویش آنها و بطور کلی مقاوم کردن این گونه‌ها به شوری داشته باشد یا خیر

فهرست مطالب
چکیده: ۲
۱-۲ اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی ان: ۶
گندم ((Triticum aestivum: 6
۱-۳ تیپهای مختلف گندم: ۶
۱-۳-۱ تیپهای زمستانه: ۶
۱-۳-۲ تیپهای بهاره: ۷
۱-۳-۳ تیپهای حد واسط: ۷
۱-۶ نقش‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر: ۱۳
۱-۶-۱ جیبرلین‌ها: ۱۳
۱-۷ عوامل محیطی که بر روی جوانه‌زنی بذر تاثیر می‌گذارند: ۱۵
۱-۷-۱ اب: ۱۵
۱-۷-۲ دما: ۱۵
۱-۷-۴ نور: ۱۶
۱-۸ تنش‌های محیطی: ۱۷
۱-۸- ۱ تنش شوری: ۱۹
۱-۹ شوری در جهان: ۲۰
۱-۱۰ شوری در ایران: ۲۲
پراکنش مناطق شور در ایران ۲۲
۱-۱۷ مقاومت گیاهان زراعی در برابر شوری خاک: ۳۶
۱-۱۸ حذف تنش شوری: ۳۶
۱-۱۹ فیزیولوژی سازش در برابر تنش شوری: ۳۷
۱-۲۰ مقدار نسبی اب (RWC): 39
۱-۲۱ یون‌ها: ۴۳
۱-۲۱-۲ پتاسیم: ۴۴
۱-۲۱-۳ کلسیم: ۴۴
۱-۲۱-۴ منیزیم: ۴۵
۲-۱ ابزار مورد نیاز: ۴۷
۲- ۳ اماده کردن مواد اولیه: ۴۸
۲-۳-۶ محیط کشت MS: 49
۲-۴ شرح ازمایشات : ۴۹
۲-۵ روش تهیه محیط کشت : ۵۰
۲-۶ مراحل کشت بذر ۵۳
۲-۷ اندازه گیری وزن تر و وزن خشک گیاهان: ۵۵
۲-۸ اندازه گیری درصد جوانه زنی: ۵۵
۲-۹-۱- کلر ۵۶
۲-۹-۲- اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم: ۵۷
۲-۹-۲-۲- اندازه گیری یون منیزیم: ۵۷
۳-۲ اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر طول دانه‌رستهای گندم: ۶۰
۳-۲-۱ ساقه: ۶۰
۳-۳- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر وزن تر و وزن خشک ساقه در گیاه گندم: ۶۲
۳-۳-۱- وزن تر ساقه گندم ۶۲
۳-۴- اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر طول ریشه‌های دانه‌رست گندم: ۶۵
۳-۵- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر وزن تر و وزن خشک ریشه در گیاه گندم: ۶۸
۳-۵-۱- وزن تر ریشه: ۶۸
۳-۶- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر میزان یونهای کلسیم و منیزیم و کلر در اندامهای هوایی گیاه گندم: ۷۰
۳-۶-۲- منیزیم: ۷۳
۳-۷- اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه زنی بذرهای لوبیا: ۷۷
فصل ۴- بحث و بررسی نتایج: ۷۹
۴-۱- تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذر گندم: ۷۹
۴-۴- تفسیر نتایج حاصل از طول ریشه گیاهان گندم: ۸۱
۴-۵- تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ریشه گیاهان گندمی: ۸۲
منابع فارسی و لاتین ۸۶


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.