پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

پاورپوینت اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم

اثر شوری و تراکم خاک بر جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گندم
چکیده فایل مقاله پاورپوینت
مدیریت نامناسب زراعی و استفاده طولانی مدت از ادوات کشاورزی سنگین سبب ایجاد لایه های متراکم در خاک می گردد، از طرف دیگر شوری خاک و آب افزون بر کاهش عملکرد گیاهان، اثرات نامطلوب زیادی بر تحمل گیاهان به تنشهای مختلف م ی گذارد. با اینحال تأثیر تراکم خاک بر رشد و عملکرد محصولات در خا ک های شور کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت . به منظور مطالعه تأثیر متقابل تراکم و شوری خاک بر جذب عناصر پرمصرف توسط گندم ، آزمایش ی گلدانی با خاک لومی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام و غیرشور) و پنج سطح تراکم (شاهد، تراکم (EC= 6 dS m- شد،

تیمارها شامل دو سطح شوری خاک (خاک شور ( ۱ ۵ درصد ، تراکم ۱۰ درصد ، تراکم ۱۵ درصد و تراکم ۲۰ درصد ) بودند. سطوح مختلف تراکم در رطوبت ۱۵ درصد با استفاده از وزن ه دو کیلوگر م ی که از ارتفاع ۳۰ سانتی متری بر سطح خاک درون گلدا ن ها رها گردید ایجاد شد، ۶) از آب شور طبیعی استفاده شد . پس از برداشت گندم، مقدار dS m- همچنین برای اعمال شوری موردنظر ( ۱ عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرف ت . نتایج نش ان داد تراکم خاک تأثیر معنی داری بر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در دانه گندم (احتمال یک درص د ) داشته است، به طوری که با افزایش تراکم خاک توانایی جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط دانه گندم کاهش یافته اس ت . شوری خاک بر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه تأثیر م عنی داری (به ترتیب در سطح احتمال پنج درصد، یک درصد و یک درصد) گذاشته است، به طوری که در تیمارهای شور مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه نسبت به تیمارهای غیرشور کاهش یافته اس ت . همچنین اثر متقابل معن ی داری بین تیمارهای تراکم و شوری بر مقدار نیتروژن و پتاسیم د انه (در سطح یک درص د ) وجود داشت و با افزایش تراکم در شرایط شور مقدار این عناصر به شدت کاهش یافته است ، لیکن این اثر بر مقدار فسفر معنی دار نبوده است.

واژه های کلیدی: تراکم خاک، عناصر پرمصرف، گندم، شوری خاک

مقدمه
تراکم خاک از نظر تعریف بیان کمی رفتار خاک تحت تأثیر تنش و فشارهای مشخص می باشد که معمولاً درجه ،(BD) این رفتار با تغییر جرم مخصوص ظاهری پوکی، تخلخل کل، تخلخل تهویه ای، نفوذپذیری آب به خاک و مقاومت مکانیکی خاک بروز می کند (برزگ ر،۱۳۸۰ ). از جمله نیروهای مکانیکی وارده بر خاک می توان به تردد م اشین آلات کشاورزی اشاره نمود . سوان وهمکاران ( ۱۹۸۱ ) نشان دادند که جرم مخصوص ظاهری۱ در km h- خاک در زیر یک چرخ سخت با سرعت ۱gr cm- 12 بیشتر (به ترتیب ۳ km h- مقایسه با سرعت ۱۱/۴۹ ) بوده است،

همچنین عمق تراکم gr cm- 1/65 و ۳در سرعت کم تقریباً دو برابر تراکم در سرعت زیاد بوده افزایش مقاومت مکانیکی و تهویه ضعیف خاک که در اثر تراکم خاک حاصل می شود رشد ریشه را محدود می کند که خصوصاً بر کاهش جذب عناصر غذایی مؤثراست (لیپیک و استپ نیوسکی، ۱۹۹۵ ). خاک های شور خاک هایی هستند که زیادی نمک های محلول در آنها به حدی است که رشد گیاه را تحت تأثیر قرار م ی دهد، بیشتراین نمک ها را نمک های سدیم، کلسیم، منیزیم همراه با کلرید، سولفات و بی کربنات تشکیل می دهند (ملکوتی وهمکاران، ۱۳۸۱ ). به طور کلی شوری از سه راه کاهش پتانسیل اسمزی، ایجاد سمیت ویژه یونی و بهم زدن تعادل تغذیه ای، رشد و عملکرد گیاه را محدود می کند . نخستین تأثیر شوری بر گیاه مربوط به کل املاح محلول در خاک
است که کاهش پتانسیل اسمزی را به دنبال دارد


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.