مقاله بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

مقاله بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

بررسی رابطه تورم بر رشد اقتصادی

چکیده مقاله
شناخت نوع و شدّت اثر تورم بر رشد اقتصادی از مهم ترین مسایل در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی است. آن چه که بر اساس استدلال های نظری حاصل میشود، وجود یک ابهام در رابطه با تأثیر تورم بر رشد اقتصادی است، اما با این حال ادبیات مربوط به وجود رابطه منفی میان این دو متغیر مهم اقتصاد کلان، گسترده تر و قوی تر به نظر می رسد. پژوهش حاضر در راستای شناسایی تأثیر تورم بر رشد در اقتصاد ایران تدوین یافته است.

یافته های این مطالعه حکایت از این دارند که هر چند تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است اما رابطه مثبت و معناداری بین تورم و رشد اقتصادی بین بازار و بازاری برقرار بوده است . بر اساس این یافته ها، افزایش نرخ تورم به میزان60% از نظر افرادبر کار بازاری می افزاید اماهمین میزان افزایش تورم از نظر40% افراد بر پس انداز افراد کاسته می شود.

واژگان کلیدی: تورم، رشد اقتصادی

تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی

مقدمه
دستیابی به رشد بالای اقتصادی به ویژه در دهه های اخیر دهن بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را به خود مشغول کرده و به یکی از دغدغه های همیشگی اقتصاد دانان وسیاستمداران در کشورهای مختلف تبدیل شده است .در واقع عوامل متعددی وجود دارند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارند که برخی از این عوامل تاثیر مثبت و برخی دیگر تاثیر منفی از خود به جای می گذارند از جمله مهمترین عواملی که می توانند بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر مثبت و تقویت کننده داشته باشند،

می توان به میزان سرمایه گذاری، افزایش بهره وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی اشاره کرد. همچنین از جمله عواملی که می تواند آثار نامطلوبی بر رشد اقتصادی یک کشور به خصوص در کشورهای در حال توسعه داشته باشند، می توان به تورم اشاره کرد. طبق شواهد موجود تورم آثار نامطلوب اقتصادی و غیر اقتصادی بسیاری بر یک جامعه تحمیل می کند اقتصاد دانان معتقدند هزینه هایی که تورم بر جامعه تحمیل می کند،

ارتباط تورم با رشد اقتصادی

حتی می تواند بسیار جدی تر از هزینه های ناشی از کند شدن رشد اقتصادی باشد، تورم در سطوح بالا، کارکرد نظام قیمت را مختل می کند و موجب کاهش ارزش پول ملی می شود . تورم همچنین انگیزه های سرمایه گذاری را از بین می برد موجب توزیع مجدد درآمد به نفع درآمدهای متغیر و به زیان درآمد های ثابت می شود و لذا موجب فرار سرمایه از بخش های واقعی به سمت فعالیت های سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می شود.

بنابر این به لحاظ آثار منفی و پایدار تورم براقتصاد ملی ، کنترل تورم می باشد به عنوان یک هدف اولویت دار در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست های اقتصادی که کاهش نرخ تورم را با دنبال دارد، اتخاذ شود.
از این رو در این پژوهش سعی شده است، ارتباط تورم و رشد اقتصادی و نحوه تاثیر گذاری تورم بر رشد اقتصادی به خصوص در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

سیر تاریخی تورم و رشد اقتصادی در ایران

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول، کلیات تحقیق :
مقدمه 1
بیان مساله 2
اهمیت و ضرورت مسئله 3
اهداف پژوهش 4
فرضیات پژوهش 5
فصل دوم : نظریه اقتصاددانان داخلی و خارجی
مقدمه 7
مبادله فیشر 12
مبادله کمبریج 13
نظریه مقدار پول 13
الگوی شکاف تورمی کینز 14
الگوی فشار هزینه 15
دیدگاه ساخت گرایان 16
فصل سوم – ادبیات و پیشینه پژوهش:
تاریخچه تورم .19
تورم 21
تعریف تورم 21
سیر تاریخی تورم و رشد اقتصادی در ایران 21
تبیین نظری تأثیر تورم بر رشد اقتصادی .24
تأثیر منفی تورم بر رشد 25
تورم و سرمایه گذاری 25
بی ثباتی قیمت 28
تورم و صادرات 28
تورم و قدرت بازاری 29
تأثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی 29
تحولات نظری در خصوص رشد اقتصادی 30
تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران 35
بررسی رشد اقتصادی در ایران 35
بررسی تورم و ریشه های آن در اقتصاد ایران 38
فصل چهارم- روش اجرای تحقیق
مقدمه 46
روش تحقیق 47
نوع پژوهش 48
جامعه و نمونه آماری ……….49
ابزار گرد آوری داده ها 49
روش جمع آوری اطلاعات 50
پرسشنامه اوليه: آزمون مقدماتی 51
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 51
اعتبار تحقيق 51
پایایی تحقیق 52
ابزار تحقيق 53
نرم افزار کامپیوتری 53
روش اجرای پژوهش 53
تجزیه و تحلیل داده-ها 54
فصل پنجم – تجزیه و تحلیل فرضیه ها
مقدمه 56
تحلیل و تبیین رابطه ویژگی¬های فردی 57
فرضيه اول 63
فرضیه دوم 64
فرضیه سوم 65
فرضیه چهارم66
فرضیه پنجم 67
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه 69
پيشنهادها وراه حل ها 74
منابع و ماخذ 76

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 85

فرمت فایل: WORD