مقاله فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

مقاله فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

فاصله مورد نیاز ساختمان های با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات تصادفی

بخشی از مقاله
يکي از پديده هايي که در خلال زلزله هاي شديد قابل رويت است برخورد بين ساختمان هاي مجاور هم در نتيجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها مي باشد. نيرويي که از برخورد بين ساختمان ها بوجود مي آيد) نيروي تنه اي(Pounding)( در طراحي در نظر گرفته نمي شود و در نتيجه منجر به شکل گيري تغيير شکل هاي پلاستيک و گسيختگي هاي موضعي و کلي مي گردد.

از مهمترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه حذف نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد. در اين تحقيق فاصله مورد نياز بين سازه هاي با سيستم قاب خمشي فولادي با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات پيشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ي ديناميکي (زمان تناوب، ميرايي، جرم) روي اين فاصله بررسي گرديد. همچنين رابطه اي براي محاسبه درز انقطاع مدل هاي سازه اي مورد نظر پيشنهاد شده و نتايج حاصل از اين رابطه با روابط آيين نامه هاي IBC2006 و استاندارد 2800 ايران مقايسه گرديد.

نتايج نشان مي دهند که با نزديک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنين افزايش ميرايي، فاصله بين سازه ها کاهش مي يابد. با مقايسه درز انقطاع محاسباتي به روش ارتعاشات تصادفي در دو حالت تحليل خطي و غير خطي مشاهده مي شود که براي مدلهاي تا چهار طبقه نتايج تحليل خطي و غير خطي تقريبا نزديک به هم مي باشند.

ولی براي سازه هاي بيشتر از چهار طبقه، نتايج تحليل خطي بيشتر از تحليل غير خطي مي باشد و با افزايش تعداد طبقات اين اختلاف بيشتر مي شود. همچنين، درز انقطاع محاسباتي بر اساس استاندارد 2800 ايران براي سازه هاي تا 7 طبقه، کمتر و براي سازه هاي بيشتر از 7 طبقه، بيشتر ازمقدار بدست آمده بر اساس آيين نامه IBC2006 و روش استفاده شده در اين تحقيق مي باشد.

چکيده

در هنگام زلزله ساختمانهايي که نزديک هم قرار دارند به علت تفاوت در خصوصيات ديناميکي پاسخهاي متفاوتي از خود نشان مي دهند و ارتعاش مشابه و هماهنگ نخواهند داشت و در نتيجه احتمال برخورد و انهدام در اثر ضربه براي اين ساختمانها وجود دارد.

اين پديده براي اولين بار پس از زلزله سال 1985 مکزيکوسيتي مورد ارزيابي قرار گرفته و به عنوان يکي از عوامل تاثير گذار بر ميزان شدت خرابي هاي ناشي از نيروي زلزله در نظر گرفته شد. از مهمترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه کاهش نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد.

در اين تحقيق فاصله مورد نياز بين سازه هاي با سيستم قاب خمشي فولادي با تحليل غير خطي به روش ارتعاشات پيشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ي ديناميکي (زمان تناوب، ميرايي، جرم) روي اين فاصله بررسي می گردد. همچنين رابطه اي براي محاسبه درز انقطاع مدلهاي سازه اي مورد نظر پيشنهاد شده و نتايج حاصل از اين رابطه با روابط آيين نامه هاي IBC2006 و استاندارد 2800 ايران مقايسه شده است.

نتايج نشان مي دهند که با نزديک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنين افزايش ميرايي، فاصله بين سازه ها کاهش مي يابد. همچنين درز انقطاع محاسباتي بر اساس استاندارد 2800 ايران براي سازه هاي تا 7 طبقه، کمتر و براي سازه هاي بيشتر از 7 طبقه، بيشتر ازمقدار بدست امده بر اساس آيين نامه IBC2006 و روش استفاده شده در اين تحقيق مي باشد.

مقدمه

در هنگام زلزله در اثر حركات زمين، ساختمانها تحت نيروهاي ديناميكي قرار مي‌گيرند و به ارتعاش در مي‌آيند. در ساخت سازهاي شهري به مواردي برخورد مي‌كنيم كه ساختمانهاي مجاور به هم چسبيده و يا با فاصله كم از يكديگر قرار دارند. اين سازه‌ها بدليل اختلاف خواص ديناميكي در يك جهت معين داراي زمان تناوبهاي مساوي نمي‌باشند.

تفاوت زمان تناوب در سازه باعث اختلاف در واكنشهاي آنها نسبت به شتاب زمين خواهد شد و در نتيجه با توجه به تعيير مكانهاي آنها در لحظات مختلف، در طول زلزله دو سازه گاهي به هم نزديك و گاهي از هم دور خواهد شد. و اگر فاصله دو سازه به اندازه كافي بزرگ نباشد در هنگام زلزله ممكن است با يكديگر برخورد كرده و ضربه‌اي به همديگر وارد نمايند براي جلوگيري از اين رخداد بايد فاصله بين ساختمانهاي مجاور قرار داده شود تا از برخورد آنها جلوگيري گردد اين فاصله را درز انقطاع گويند.

در بسياري از زلزله‌هاي مهم گذشته در اكثر كلان شهرهاي موجود در سراسر دنيا، بحث خرابي ناشي از نيروهاي تنه‌اي مشاهده شده است. بحث نيروي تنه‌اي (Pounding) يكي از رايجترين و مرسوم ترين پديده‌هاي است كه در خلال زلزله‌هاي مهيب قابل رويت است. نيروي تنه‌اي مي‌تواند باعث ايجاد خسارتهاي سازه‌اي و معماري در ساختمان شده و بعضاً باعث ريزش كلي ساختمان مي‌گردد.

در خلال زلزله 1985 مكزيكوسيتي حدود 15% از 330 ساختمان تحت اثر نيروي برخورد (تنه‌اي) تخريب شدند. همچنين در خلال زلزله 1989 لوماپريوتا، تا حدود 200 مورد شكل گيري نيروي تنه‌اي مشاهده گرديد. در اين ميان حدود 79 درصد از ساختمانها دچار تخريب معماري شدند.

در طي زلزله 1964 آلاسکا برج هتل آنچوراگ وستوارد دراثر برخورد با قسمتي از يک سالن رقص سه طبقه مجاور هتل، تخريب شد. همچنين، خرابي هاي ناشي از نيروي تنه اي در زلزله هاي 1967 ونزوئلا و 1971سانفرناندو نيز مشاهده گرديد] [.

از طرف ديگر برخورد بين عرشه ها وپايه هاي کناري پلها در طي زلزله 1971 سانفرناندو مشاهده شد. در سال 1995در اثر زلزله هاياکو کن نانبو در ژاپن حرکت طولي المانهاي پل هان شين تا 3/0متر نيز رسيد. و از اين زلزله به بعد تحقيقات اساسي بر روي نيروي تنه‌اي شكل گرفت.

از مهم ترين راهکارهاي ارائه شده در زمينه کاهش نيروي تنه اي مي توان به تعبيه درز انقطاع کافي بين دو ساختمان مجاور هم به منظور جلوگيري از برخورد دو ساختمان، اشاره کرد. اين روش از ساده ترين و در عين حال مفيدترين روشهاي مرسومي است که امروزه در حيطه آيين نامه هاي مختلف از طريق مجموعه ضوابط خاص ارائه شده است. به منظور تخمين اين فاصله جداساز روش هاي مختلفي همچون روش تفاضل طيفي، روش ضرايب لاگرانژ و روش ارتعاشات پيشا وجود دارد.

محققين مختلف با استفاده از يکي از روش هاي ذکر شده و با فرض رفتار خطي براي دو ساختمان مجاور هم به تخمين اين فاصله پرداخته اند. در اين مقاله سعي شده است که درز انقطاع بين دو ساختمان با در نظر گرفتن رفتار غير خطي اعضاء دو سازه مجاور هم، محاسبه گردد. روش مورد استفاده در اين مقاله روش ارتعاشات پيشا بوده و تاثير عواملي چون ميرايي، دوره تناوب و جرم سازه ها بر درز انقطاع بررسي شده و نتايج حاصل از تحليل با ضوابط آيين نامه اي استاندارد 2800 ايران و IBC2006 مقايسه شده است.

طراحي مدلها

مدل هاي مورد استفاده در اين تحقيق، شامل قاب هاي با تعداد طبقات 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 مي‌باشند كه ارتفاع طبقات در همه مدلها 2/3 متر مي‌باشد. پلان طبقات تمامي ساختمان ها مشابه مي باشد. در انتخاب پلان سعي شده است كه طول دهانه‌ها مطابق با ساختمان هاي معمول باشد. كه در اين تحقيق مقدار 4 متر انتخاب شده است و همچنين شكل پلان بصورت متقارن انتخاب شده تا بتوان از اثرات پيچش ساختمان در تحليل و طراحي صرف نظر كرد.

طراحي قابها بر اساس نيروهاي حاصل از بارگذاري‌هاي ثقلي و لرزه‌اي به روش استاتيكي معادل مطابق آيين‌نامه بارگذاري استاندارد 2800 ايران انجام شده است. تحليل و طراحي مدلها بصورت دو بعدي و با استفاده از نرم‌افزار ETABS ‌‌ صورت گرفته است. براي طراحي اين قابها از آيين‌نامه‌هاي UBC97-ASD و ضوابط لرزه‌اي اين آيين‌نامه استفاده شده است. پارامتر‌هاي بكار رفته جهت محاسبه برش پايه طراحي بصورت زير مي‌باشد:

خطر لرزه‌خيزي بالا براي محل ساختمان ( ( PGA=0.35g، خاك سخت (نوع‌‌III)، ضريب اهميت متوسط (1‌ I =)، ضريب رفتار 10= R (شكل‌پذيري ويژه) و ضريب اضافه مقاومت8/2=Ω.
از آنجاييکه سيستم اسکلت ساختمان قاب خمشي مي باشد. استفاده از مقاطع غير فشرده (مقاطعي که امکان ايجاد کمانشهاي موضعي يا انهدام زود هنگام در آنها وجود دارد) مناسب نمي باشد. لذا در اين تحقيق از مقاطع استاندارد جدول اشتال )براي ستونها از مقاطع بال پهن باوزن متوسط ( HE-B) وبراي تيرها از مقاطع (IPE استفاده شده است.

تحليل مدلها

پس از طراحي مدلهاي مورد بررسي در محيط نرم‌افزار ETABS ، براي انجام تحليل‌هاي استاتيكي و ديناميكي از نرم‌افزار المان محدود OpenSees OpenSees (نرم افزاري است براي شبيه سازي در مهندسي زلزله با استفاده از مدل هاي اجزاء محدود و محصول PEER (مرکز تحقيقات مهندسي زلزله آمريکا)) استفاده مي‌شود. روند مدلسازي و تحليل سازه ها به صورت زير مي باشد.
براي مدل کردن رفتار فولاد در اين تحقيق درحالت خطي از مصالح الاستيک و در حالت غير خطي از مصالح steel01 استفاده شده است. شکل(1) منحني تنش-کرنش فرضي برنامه براي مصالح فوق را نشان مي دهد.

فهرست مطالب

فصل 1 معرفي درز انقطاع و پارامترهاي موثر بر آن
1-1 مقدمه
1-2 نيروي تنه اي و اهميت آن
فصل 2 مروري بر تحقيقات انجام شده
2-1 سوابق تحقيق
2-1-1 Anagnostopouls 1988
2-1-2 Westermo 1989
2-1-3 Anagnostopouls 1991
2-1-3-1 تاثير مقاومت سازه اي
2-1-3-2 تاثير ميرايي اعضاء
2-1-3-3 تاثير بزرگي جرم سازه
2-1-3-4 خلاصه نتايج
2-2-4 Maision,kasai,Jeng 1992
2-1-5 Jeng,Hsiang,Lin 1997
2 -1-6 Lin و Weng 2001
2-1-7 Biego Lopez Garcia 2005
2-1-7-1 مدل خطي
2-1-7-2 مدل غير خطي
2-1-8 فرزانه حامدي 1374
2-1-9 حسن شفائي 1385
2-1-10 نويد سياه پلو 1387
2-2 روشهاي آيين نامه اي
2-2-1 آيين نامه IBC 2006
2-2-2 آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد2800)

فصل 3 معرفي تئوري ارتعاشات پيشا

3-1 فرايند ها و متغير هاي پيشا
3-2 تعريف متغير پيشاي X
3-3 تابع چگالي احتمال
3-4 اميد هاي آماري فرايند راندم (پيشا)
3-4-1 اميد آماري مرتبه اول (ميانگين) و دوم
3-5-2 واريانس و انحراف معيار فرايندهاي راندم
3-5 فرايندهاي مانا و ارگاديک
3-5-1 فرايند مانا
3-5-2 فرايند ارگاديک
3-6 همبستگي فرايندهاي پيشا
3-7 تابع خود همبستگي
3-8 چگالي طيفي
3-9 فرايند راندم باد باريک و باند پهن
3-10 انتقال ارتعاشات راندم
3-10-1 ميانگين پاسخ
3-10-2 تابع خود همبستگي پاسخ
3-10-3 تابع چگالي طيفي
3-10-4 جذر ميانگين مربع پاسخ
3-11 روشDavenport

فصل 4 مدلسازي و نتايج تحليل ديناميکي غير خطي

4-1 مقدمه
4-2 روش هاي مدل سازي رفتار غيرخطي
4-3 آناليز غيرخطي قاب هاي خمشي
4-4 مشخصات مدل هاي مورد بررسي
4-4-1 طراحي مدل ها
4-4-2 مدل تحليلي
4-4-3 مشخصات مصالح
4-4-4 مدل سازي تير ها و ستون ها
4-4-5 بارگذاري
4-5 روش آناليز
4- 5-1 معرفي روش آناليز تاريخچه پاسخ
4-5-1-1 انتخاب شتاب نگاشت ها
4-5-1-2 مقياس کردن شتاب نگاشت ها
4-5-1-3 استهلاک رايلي
4-5-1-4 روش نيوتن _ رافسون
4-5-1-5 همگرايي
4-5-1-6 محاسبه پاسخ سازه ها
4-6 محاسبه درز انقطاع
4-7 تاثير زمان تناوب دو سازه
4-8 تاثير ميرايي
4-9 تاثير تعداد دهانه هاي قاب خمشي
4-10 تاثير جرم سازه ها

فصل 5 روش پيشنهادي براي محاسبه درز انقطاع

5-1 مقدمه
5-2 روش محاسبه جابجايي خميري سازه ها
5-2-1 تحليل ديناميکي طيفي
5-2-1-1 معرفي طيف بازتاب مورد استفاده در تحليل
5-2-1-2- بارگذاري طيفي
5-2-1-3- اصلاح مقادير بازتابها
5-2-1-4 نتايج تحليل طيفي
5-2-2 آناليز استاتيکي غير خطي
5-2-2-1 محاسبه ضريب اضافه مقاومت
5-2-2-2 محاسبه ضريب شکل پذيري ( )
5-2-2-3 محاسبه ضريب کاهش مقاومت در اثر شکل پذيري
5-2-2-4 محاسبه ضريب رفتار
5-2-3 محاسبه تغيير مکان غير الاستيک
5-2-4 محاسبه ضريب
5-3 محاسبه درز انقطاع
5-4 محاسبه جابجايي خميري بر حسب ضريب رفتار

فصل 6 مقايسه روش هاي آيين نامه اي

6-1 مقدمه
6-2 آيين نامه (IBC 2006)
6-3 استاندارد 2800 ايران
6-4 مقايسه نتايج آيين نامه ها با روش استفاده شده در اين تحقيق
فصل 7 نتيجه گيري و پيشنهادات
7-1 جمع بندي و نتايج
7-2 روش پيشنهادي محاسبه درز انقطاع
7-3 پيشنهادات براي تحقيقات آينده
مراجع
پيوست يک: آشنايي و مدل سازي با نرم‌افزار المان محدود Opensees
پيوست دو: واژه نامه انگليسي به فارس

فهرست جداول ها

جدول (2-1) زلزله هاي مورد استفاده در آناليز اناگنوستوپولس 9
جدول (4-1) مشخصات شتابنگاشتهاي نزديک به گسل مورد استفاده و ضرايب مورد استفاده 54
جدول (4-2) درز انقطاع بين دو سازه شش طبقه و هشت طبقه با دهانه هاي متفاوت تحت زلزله هاي انتخابي 82
جدول (4-3) درز انقطاع بين سازه ها با جرمهاي متفاوت 83
جدول (5-1) ضريب R و Cd براي سيستمهاي مختلف سازه اي 85
جدول (5-2) تغيير مکان بام سازه ها با استفاده از تحليل ديناميکي طيفي 89
جدول (5-3) محاسبه پارامتر هاي لرزه اي مدلهاي سازه اي 99
جدول (5-4) محاسبه جابجايي خميري مدلهاي سازه اي 100
جدول (5-5) محاسبه ضريب α 101
جدول (5-6) محاسبه ضريب β 102

فهرست اشكال

شكل (2-1) مدل ايده آل سازي شده دو ساختمان همجوار آناگئوستوپولس1988 5
شكل (2-2) مدل تحليلي وسترمو 7
شكل (2-3) مدل آناکئوستوپولس 8
شكل (2-4) مدل تحليلي MDOF-جنق هاسينق لين 12
شكل (2-5) نتايج حاصل از تحليل مدل خطي براي دو نوع تحريک زلزله 15
شكل (2-6) نتايج حاصل از تحليل مدل غيرخطي براي دو نوع تحريک زلزله R1=2.5 R2=3 16
شكل (2-7) نتايج حاصل از تحليل مدل غيرخطي براي دو نوع تحريک زلزلهR1=R2=3 16
شكل (2-8) مدل تحليلي فرزانه حامدي، ساختمانهاي يک درجه آزاد مجاور هم 17
شكل (2-9) درز انقطاع بين ساختمان ها مطابق آيين نامه IBC 2006 22
شكل (2-10) درز انقطاع براي ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 24
شكل (2-11) حداقل درز انقطاع براي ساختمانهاي با «خيلي زياد» و «زياد» و ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» بيشتر از هشت طبقه مطابق استاندارد 2800 24
شكل (3-1) نمونه مجموعاي از فرايند هاي پيشا 26
شكل (3-2) تابع چگالي احتمال نرمال با مقدار متوسط m و انحراف معيار 28
شكل (3-3) تابع چگالي احتمال نرمال استاندارد و نرمال معمولي 28
شكل (3-4) نمايش همبستگي دو فرايند X و Y در زمان و نمونه برداريهاي مختلف 30
شكل (3-5) نحوه محاسبه تابع خود همبستگي فرايندهاي پيشا مانا 31
شكل (3-6) نمايش مساحت زير منحني چگالي طيفي با ميانگين مربعات X(t) 32
شكل (3-7) نمايش منحني تاريخجه زماني و چگالي طيفي يک نمونه از فرايند باند باريک 33
شكل (3-8) نمايش منحني تاريخجه زماني و چگالي طيفي يک نمونه از فرايند باند پهن 34
شكل (4-1) مدلهاي طراحي شده براي بررسي درز انقطاع 45
شكل (4-2) منحني تنش کرنش در برنامه opensees الف) براي مصالح غير خطي (Steel01) ب) براي مصالح خطي 49
شكل (4-3) شتاب نگاشتهاي مورد استفاده در آناليز ديناميکي غير خطي 52
شكل (4-4) مقياس کردن طيف ميانگين طيفهاي پاسخ در آناليز ديناميکي غير خطي دو بعدي مطابق با روش NEHRP 55
شكل (4-5) طيف طرح و طيف شتاب نگاشتهاي مورد استفاده (مقياس نشده) 56
شكل (4-6) طيف طرح و طيف شتاب نگاشتهاي مورد استفاده (مقياس شده با دوره تناوب اصلي) 56
شكل (4-7) استهلاک رايلي 58
شكل (4-8) روش نيوتن_ رافسون 59
شكل (4-9) روش نموي نيوتن_ رافسون 60
شكل (4-11) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب دو طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي 62
شكل (4-21) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب چهار طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي 62
شكل (4-13) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب هشت طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي 62
شكل (4-14) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب دوازده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي 63
شكل (4-15) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب شانزده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي 63
شكل (4-16) نمودار تاريخچه زماني پاسخ تغيير مکان قاب هجده طبقه تحت اثر زلزله السنترو در دو حالت خطي و غير خطي متحرک 63
شكل (4-17) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 66
شكل (4-18) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 66
شكل (4-19) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 67
شكل (4-20) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 67
شكل (4-21) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 68
شكل (4-22) سازه A بيست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار خطي) 68
شكل (4-23) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 69
شكل (4-24) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 69
شكل (4-25) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 70
شكل (4-26) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 70
شكل (4-27) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 71
شكل (4-28) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 71
شكل (4-29) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 72
شكل (4-30) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 72
شكل (4-31) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 73
شكل (4-32) سازه A هجده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (رفتار غير خطي) 73
شكل (4-33) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A دو طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شكل (4-34) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A چهار طبقه و سازه B با طبقات مختلف 74
شكل (4-35) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A هشت طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شكل (4-36) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A دوازده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 75
شكل (4-37) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A هجده طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شكل (4-38) مقايسه رفتار خطي و غير خطي، سازه A بيست طبقه و سازه B با طبقات مختلف 76
شكل (4-39) سازه A دو طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 77
شكل (4-40) سازه A چهار طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 78
شكل (4-41) سازه A شش طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 78
شكل (4-42) سازه A هشت طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 79
شكل (4-43) سازه A ده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 79
شكل (4-44) سازه A دوازده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 80
شكل (4-45) سازه A چهارده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 80
شكل (4-46) سازه A شانزده طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 62
شكل (4-47) سازه A بيست طبقه و سازه B با صبقات مختلف (تاثير ميرايي) 81
شكل (5-1) رابطه جابجايي خميري و ضريب رفتار 86
شكل (5-2) طيف بازتاب طرح بر اساس استاندارد ايران2800 براي خاک نوع III و منطقه اي با خط لرزه خيزي زياد 88
شكل (5-2) حالات مختلف آناليز غير خطي استاتيکي 91
شكل (5-3) توزيع بار جانبي در آناليز استاتيکي غير خطيدر حالت کنترل بار) 91
شكل (5-4) نمودار منحني ظرفيت براي مدل دو طبقه 92
شكل (5-5) نمودار منحني ظرفيت براي مدل چهار طبقه 92
شكل (5-6) نمودار منحني ظرفيت براي مدل شش طبقه 93
شكل (5-7) نمودار منحني ظرفيت براي مدل هشت طبقه 93
شكل (5-8) نمودار منحني ظرفيت براي مدل ده طبقه 94
شكل (5-9) نمودار منحني ظرفيت براي مدل دوازده طبقه 94
شكل (5-10) نمودار منحني ظرفيت براي مدل چهارده طبقه 95
شكل (5-11) نمودار منحني ظرفيت براي مدل شانزده طبقه 95
شكل (5-12) نمودار منحني ظرفيت براي مدل هجده طبقه 96
شكل (5-13) نمودار منحني ظرفيت براي مدل بيست طبقه 96
شكل (5-14) مدل رفتار غير خطي سازه براي محاسبه شکل پذيري 98
شكل (6-1) درز انقطاع محاسباتي به روش آيين نامه IBC 104
شكل (6-2) درز انقطاع براي ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» تا هشت طبقه 105
شكل (6-3) حداقل درز انقطاع براي ساختمانهاي با «خيلي زياد» و «زياد» و ساختمانهاي با «اهميت کم» و «متوسط» بيشتر از هشت طبقه 106
شكل (6-4) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A چهار طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شكل (6-5) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A شش طبقه و قاب B با طبقات مختلف 107
شكل (6-6) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A هشت طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شكل (6-7) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A ده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 108
شكل (6-8) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A دوازده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شكل (6-9) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A چهارده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 109
شكل (6-10) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A شانزده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 110
شكل (6-11) مقايسه نتايج آيين نامه اي قاب A هجده طبقه و قاب B با طبقات مختلف 110


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.