تحقیق استراتژی سه جانبه

تحقیق استراتژی سه جانبه

دانلود تحقیق استراتژی سه جانبه
استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای ‏تدوین استراتژی
چکیده
مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در ‏جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. ‏روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس ‏تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی ‏محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر ‏الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می ‏کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات ‏مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی ‏استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول ‏تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را ‏فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، ‏بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته ‏و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر ‏استراتژیک بهره می جوید.
استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی ‏متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط ‏این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. ‏این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ‏ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل ‏اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در ‏رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش ‏قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.

مقدمه
استراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی ‏استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد ‏شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو ‏مکتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ‏ریزی (‏PLANNING SCHOOL‏) تعلق دارد که در آن تدوین ‏استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و ‏رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری (‏LEARNING ‎SCHOOL‏) – که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین ‏در حین اجرا دانسته می شود – استوار است.۱در برنامه ‏ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر ‏برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه ‏بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است.

صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط ‏قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی ‏استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ‏ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن ‏هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک ‏فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از ‏توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از ‏سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی ‏رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی – ‏جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است – سخن می ‏گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و ‏پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند.

این مقاله به معرفی یک روش جدید برای تدوین استراتژی ‏می پردازد که در آن توسعه بصیرت و ساختار یافتگی ‏فرایند به گونه ای متوازن مورد توجه قرار گرفته است. ‏در این رویکرد، کار تدوین استراتژی، با یک فرایند ‏سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود و در عین حال ‏در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه ‏فهم عمیق موضوعها و کسب بصیرت لازم در خلق یک استراتژی ‏اثربخش فراهم می گردد. نام این روش استراتژی سه جانبه ‏انتخاب شده است. این انتخاب از این جهت است که همواره ‏سه بازیگر اصلی فضای کسب و کار را یادآوری کند؛ ‏سازمان، رقیب و مشتری.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.