بررسی میزان توانمندسازی کارکنان گمرکات

بررسی میزان توانمندسازی کارکنان گمرکات

توانمندسازی کارکنان

بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
چکیده مقاله
تحقیق حاضر که یک تحقیق کاربردیست و از نظر گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل توصیفی و از نوع پیمایشی است. به دنبال مساله عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد کارکنان و توانمندی آنها و همچنین نبود تحقیقات در این زمینه و به منظور بررسی میزان توانمندی کارکنان در گمرکات استان کرمانشاه و. براساس مطالعات میشرا و با استناد به مدل پنج بعدی توانمندی وتن و کمرون انجام گرفت.

برای این منظور در فصل دوم موضوع توانمندی- ابعاد- الگوها –دیدگاه های مختلف و تاثیر توانمندی بر نگرش کارکنان تشریح گردید- با استفاده از پرسشنامه – مصاحبه و اسناد و مدارک داده ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون t و نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت به این نتیجه رسید که کارکنان گمرک کرمانشاه از توانمندی بالایی برخوردارند لذا کارکنان توانایی انجام مسوولیت های محوله – شهامت قبول نتایج کارهایشان – رضایتمندی شغلی و توانایی خود سامانی در شغل خود را دارند.

مزایای توانمندسازی کارکنان

توانمندسازی کارکنان

مقدمه
توانمندسازی مفهومی پر ابهام و غیر قطعی داشته و افراد مختلف متناسب با ویژگیهای خود از آن استنباطی دارند. توانمندسازی را به قادر ساختن افراد برای انجام کار تعریف میکنند. این مفهوم به دنبال تحولات اساسی به وجود آمده در جوامع مانند جهانی شدن – تحولات در فناوری های ارتباطی و داده پردازی – در اولویت قرار گرفتن حقوق بشر و افزایش انتظارات کارکنان پدید آمده است.

لذا همزمان با پیشرفت تکنولوژی و حرکت سازمان ها به سوی تخت شدن و حذف لایه های میانی مدیریت به دلیل نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت افراد و لزوم تفویض اختیار به آنها توانمندسازی اهمیت خاصی می یابد. سازمانها باید به کارکنانشان انگیزه بدهند و آموزش دهند. زیرا کارکنان توانمند به سازمان نفع میرسانند. امروزه کارکنان مشتریان داخلی سازمانها محسوب میشوند.

باور بر این است که هر سازمانی برای ارضای مشتریان خود بایستی ابندا رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند. یکی از مهمترین مسایلی که امروزه سازمانها بایستی به آن توجه داشته باشند بهسازی نیروی انسانی است. و هدف از بهسازی نیروی انسانی افزایش توانمندیها- مهارتها و انگیزه های آنان است تا در پرتو آن بهره وری بیشتری حاصل شود .

و از آنجایی که مدیریت منابع انسانی با ملحوظ داشتن تحولات ملی و بین المللی یکی از مهمترین عناصر توسعه تلقی میگردد و توانمندی نیروی انسانی یکی از راههای رسیدن به توسعه محسوب میشود بنابراین با اشراف بر اهمیت توانمندسازی در این پژوهش سعی براین است به با بررسی توانمندی کارکنان و ابعاد توانمندسازی در گمرک کرمانشاه گامی در جهت بهسازی نیروی انسانی این سازمان برداریم.

دلایل توانمندسازی کارکنان

دلایل توانمندسازی کارکنان

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مساله
۱-۳ پیشینه تحقیق
۱-۴ اهمیت وضرورت تحقیق
۱-۵ اهداف تحقیق
۱-۶ فرضیه های تحقیق
۱-۷چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق
۱-۸ نوع وروش تحقیق
۱-۹ فلمرو مکانی تحقیق
۱-۱۰ قلمرو زمانی تحقیق
۱-۱۱روش نمونه گیری وتعیین حجم نمونه
۱-۱۲ابزارهای گردآوری داده ها
۱-۱۳ محدودیتهاوموانع تحقیق
۱-۱۴ شرح واژه ها واصطلاحات بکار رفته درتحقیق
۱-۱۵ منابع (کتابهاومقالات مورد استفاده در تحقیق)
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق
۲-۱ مقدمه
۲-۲ تعاریف و مفاهیم توانمندسازی
۳-۲ دلایل توانمندسازی
۲-۴ مزایای توانمندسازی
۲-۵ فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی
۲-۶ دیدگاههای مختلف توانمندسازی
۲-۶-۱ دیدگاه عقلانی
۲-۶-۲ دیدگاه انگیزشی
۲-۶-۳ دیدگاه فوق انگیزشی
۳-۶-۴ دیدگاه سیستمی
۲-۷ مدلهای توانمند سازی
۲-۷-۱ مدلهایی که بر ویژگیهای عام توانمند سازی تاکید دارند
۲-۷-۲ مدلهای اقتضایی
۲-۸ ابعاد توانمندسازی
۲-۸-۱ خود اثر بخشی
۲-۸-۲ خود سازمانی
۲-۸-۳ پذیرفتن شخصی نتیجه
۲-۸-۴ معنی دار بودن
۲-۸-۵ اعتماد
۲-۹ عوامل روانشناختی توانمندسازی
۲-۱۰ ویژگیهای سازمان توانمند
۲-۱۱ متغیرهای موثر بر احساس توانمندی افراد
۲-۱۱-۱ ویژگیهای شخصیتی و فردی
۲-۱۱-۲ ویژگیهای گروه کاری
۲-۱۲ فرایند توانمندسازی
۲-۱۳روشهای توانمند سازی
۲-۱۴ تاثیر توانمند سازی بر نگرش کارکنان
۲-۱۴-۱ تعهد در نوآوری برای روشهای انجام کار
۲-۱۴-۲ تغییر در مسوولیتها
۲-۱۴-۳ تغییر در یادگیری
۲-۱۵ پیامدهای توانمند سازی
۲-۱۶ نقش تفویض اختیاروواگذاری وظایف ومسوولیتها در توانمند سازی
۲-۱۷ شفاف کردن اهداف و نقش آن در توانمند سازی
۲-۱۸ مشارکت اطلاعاتی و نقش آن در توانمند سازی
۲-۱۹ گروه و توانمند سازی
۲-۲۰ سبک رهبری متناسب با توانمند سازی
۲-۲۱ نظارت بر توانمند سازی
۲-۲۲ فرهنگ توانمند سازی
۲-۲۳ توانمند سازی افراد و مدیران

توانمند سازی و رضایت شغلی

۲-۲۴ توانمند سازی و رضایت شغلی
۲-۲۵ توانمند سازی و فشار عصبی
۲-۲۶ منابع استفاده شده برای فصل دوم
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ ابزار جمع آوری اطلاعات
۳-۳-۱ بررسی اسناد ومدارک
۳-۳-۲ پرسشنامه
۳-۳-۳ مصاحبه
۳-۴ مقیاس سنجش نگرش ها
۳-۵ طیف لیکرت
۳-۶ پایایی
۳-۷ روایی
– تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی
۳-۸ جامعه و نمونه آماری
– جامعه آماری
– حجم نمونه آماری
۳-۹ روش نمونه گیری
۳-۱۰ تکنیکهای آماری مورد استفاده در تحقیق
۳-۱۲ مدل تحلیلی تحقیق
– روش فرضی استقرایی
– روش قیاسی
۳-۱۳ منابع استفاده شده در فصل سوم
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱ مقدمه
۴-۲ توصیف داده ها
۴-۳ استنباط اماری پیرامون فرضیه ها
۴-۴ بررسی روایی و پایایی عوامل مطرح شده
– تحلیل عاملی تاییدی
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ نتایج
۵-۲-۱ نتایج حاصل از بررسی فرضیات
۵-۲-۲ نتایج جانبی
پیوستها
– آشنایی با سازمان گمرک و گمرکات استان کرمانشاه
– پرسشنامه


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.