اصول کار پردازی و انبار داری در سازمان های دولتی و موسسات تولیدی

اصول کار پردازی و انبار داری در سازمان های دولتی و موسسات تولیدی

اصول کارپردازی و انبارداری
مقدمه
فنون و تخصص های اداری در زمره مسائلی است که آگاهی آن از آن برای کاشناسان وصاحبان مشاغل و مقامات دولتی امری ضروری است هر اندازه دانش مدیران و کار گزاران سازمان های عمومی در زمینه مدیریت و فنون اداری زوایای بیشتر و ابعادی گسترده تر داشته باشد ، اعمال مدیریت و سرپرستی با کمال و نیروی بیشتر تحقق خواهد پذیرفت و مالا و کارایی سازمانها و کارآمدی کارکنان در جهت نیل به هدفها ی سازمانی فزونی خواهد یافت.

تعاریف و اصلاحات

تعریف مال:
چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به موجب آیین نامه اموال دولتی: «کلیه اموال منقولی که در تصرف مالکانه وزارتخانه یا موسسه دولتی بوده یا به نحوی از انحا به تصرف مالکانه آنها درآید، به عنوان اموال دولتی محسوب می شود.»

اموال غیر منقول:

اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن موجب خرابی آن مال گردد اموال غیرمنقول نامیده می شود. مانند ساختمان، پل، کارخانه و…

اموال منقول:
اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد آید امکان پذیر ، در ردیف منقول قرار می یگرد.
به موجب همین آیین نامه اموال منقول به دو نوع تقسیم می شود:
الف- اموال مصرفی: شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین می روند مانند مواد مصرفی، خوردنی و…
ب- اموال غیرمصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.
اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگاهداری حساب اموالی نداشته باشد، مانند مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال «در حکم مصرفی» محسوب می شود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگر غیر از خود مورد استفاده قرار می گیرند. مانند لوازم یدکی.
طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه ی عملیات مربوط به ثبت اموال منقول دولت به چهارده طبقه تقسیم می شود که در ۲۱ فرم باید منعکس گردد.

ذیحساب و وظایف آن

ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود. اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:
– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
– نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

جمعدار اموال و وظایف آن
به موجب ماده ی ۳۴ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ۱۳۶۶ اصطلاح «جمعدار» به «امین اموال» تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون «امین اموال» ماموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم وزارتخانه یا مؤسسه ی مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست و تحویل و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده ی او واگذار می شود.
اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:
اختصاص شماره برچسب به اموال غیرمصرفی
تنظیم و نگاهداری حساب اموال، صورت حساب اموال رسیده و فرستاده
ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن به مسئول واحد مربوط.

بودجه و اعتبار

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که در آن درآمدها و سایر منابع اعتبار و برآورد هزینه ها پیش بینی می شود و به هدفهای دولت در اجرای برنامه های مالی تحقق می بخشد. بودجه ی هر سازمان نیز شامل پیش بینی درآمدها و هزینه های مربوط به یک سال مالی آن سازمان است و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

بودجه عمومی دولت
بودجه ی شرکتهای دولتی و بانکها
بودجه ی مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه ی کل کشور منظور می شود.
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه ها به تصویب می رسد.

پیش پرداخت و علی الحساب
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبار مربوط، طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.
علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.

تنخواه گردان پرداخت
به موجب ماده ۲۷ محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶، تنخواه گردان عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب پس از تایید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام پاره ای هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند، قرار می گیرد.

کارپرداز و وظایف آن
کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می کند.

فهرست مطالب

تعاریف و اصلاحات
ذیحساب و وظایف آن
جمعدار اموال و وظایف آن
بودجه و اعتبار
پیش پرداخت و علی الحساب
تنخواه گردان پرداخت
انواع خریدها
درخواست خرید
سفارش کالا به فروشنده
دفتر راهنمای سفارشها
تعریف انبار
وظایف انباردار
انواع موجودیهای انبار
سازمان انبار
منابع ورود کالا به انبار
نحوه و موارد استفاده از فرم انتقال کالا از یک انبار به انبار دیگر
نحوه و مواد استفاده از فرم برگشت کالا
کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک موسسه ساخته می شود
ورود و تحویل کالاهی خریداری شده به انبار
تحویل کالا به انبار
درخواست کالا و مواد از انبار
تحویل و خروج کالا از انبار
رسید انبار مستقیم
دریافت «ابزار آلات» از انبار
فرم خروج کالا از مؤسسه
کاردکس انبار
کنترل موجودیهای انبار
اصول انبارداری در هنرستانهای صنعتی و مؤسسات آموزشی
نحوه طبقه بندی و کدگذاری ابزار آلات
سیستمهای اطلاعاتی انبارها
افرادی که در کلیه مراحل انبارداری شرکت دارند
وظایف کاردکس نویسان و پرسنل دفتری انبار
حسابداری
اهم وظایف واحد کنترل کیفیت در قبال انبار
واحد فنی و مهندسی
اهم وظایف واحد انبار در قبال واحد فنی و مهندسی
اهم وظایف واحد انبار در قبال واحد تولید
ورودی و خروجی های اصلی سیستم
منابع مالی لازم و نحوه تأمین آن
برگ درخواست جنس از انبار

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 70

فرمت فایل: WORD