پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران

پرسشنامه اعتماد سازمانی

این پرسشنامه حاوی 49 سوال بوده که توسط الونن و همکاران تهیه و هدف آن سنجش اعتماد سازمانی میباشد. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری است.

پرسشنامه اعتماد سازمانی ساخت الونن و همکاران (۲۰۰۸) که در یکی از پایان نامه های دانشگاه تهران روایی و پایایی آن بدست آمده است منبع درون فایل وجود دارد.

پرسشنامه الونن و دیگران

اعتماد : تمایل یک گروه به آسیب پذیر بودن نسبت به فعالیت های گروه دیگر بر اساس این انتظار که آن ها بـه شـیوه ای عمل خواهند کرد. که برای اعتماد کننده مهم باشد، صرفنظر از توانایی نظارت یا کنترل بر آن گروه (Stewart,2004,44).

در حقیقت اعتماد ، باور ما به این امر است که دیگران همان کاری را انجام می دهند. که ما از آن هـا انتظـار داریـم بـدون اینکه آن ها تحت نظارت باشند. (Lewis,2007,76).

اعتماد سازمانی : انتظارات مثبتی که افراد نسبت به صلاحیت، خیرخواهی و اعتبار اعضـاء سـازمان دارنـد (Ellonen et al,2008,162).

اعتماد جانبی : به اعتماد بین کارکنان در یک سازمان اطلاق می گردد (Ellonen et al,2008,162).

اعتماد عمودی :اعتمادی است که بین کارکنان و رهبران وجود دارد (Ellonen et al,2008,162).

اعتماد نهادی : نوع غیر شخصی اعتماد است و به عنوان اعتماد اعضاء سازمان نسبت بـه اسـتراتژی و چشم انداز سازمان،. قابلیت تجاری و تکنولوژیکی، فرایندها و ساختارهای منصفانه و سیاست های منابع انسـانی معرفـی مـی شـود (Ellonen et al, 2008, 162).

طبقه بندی اعتماد از دیدگاه الونن و دیگران

الونن و دیگران ۲۰۰۸ نیز طبقه بندی دیگری از اعتماد سازمانی ارائه داده اند. آن ها اعتماد سازمانی را بـه دو بعـد اعتمـاد بین شخصی (ارتباطی) و غیر شخصی تفکیـک کردنـد. در ایـن مطالعه هـر دو نـو ع از اعتمـاد سـازمانی یعنـی اعتمـاد ارتباطی و غیر شخصی را مورد بررسی قرار می دهیم.

اعتماد ارتباطی می تواند به دو بعد شکسته شود : اعتماد جـانبی کـه به اعتماد بین کارکنان مربوط می شود. و اعتماد عمودی که به اعتمـاد بـین کارکنـان و رهبرانشـان بـر مـی گـردد.

هدف پرسشنامه : سنجش اعتماد سازمانی
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه (ابعاد): دارد
تعداد سوالات: ۴۹ سوال استاندارد
نوع فایل : پی دی اف PDF
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD