مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

مقاله اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها
مقدمه مقاله
بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است. طبقه ای که به مثابه قدرت مادی در جامعه حضور داردوقدرت فرهنگی ومعنوی حاکم نیز هست . بنابراین نظریه پردازان این مکتب برساختارهای پایه ای وبنیان های اقتصادی جامعه تأکید می کنند وبرای درک شکل ومحتوای رسانه ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه ای وصنایع اطلاعاتی وکسانی که آنها را کنترل می کنند می پردازند. در میان مکاتب انتقادی ‏‏‏‏‏‏‎‎‎، مکتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی تر برخوردکرده است.

شیفتگی نابخردانه دراستفاده از فن آوری های نوین ارتباطی واطلاعاتی وچشم بستن به روی منافع ومصالح بلند مدت ملی وغفلت از سیاستگذاری روشن بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد. این شیفتگی و غفلت ناشی از القا ئات دیدگاه هایی است که به «جبر فن آوری » باور دارند وآینده ای خوشبینانه وتخیلی از جهان به واسطه فن آوری های نوین به تصویرمی کشند. توجه به دیدگاه های انتقادی وموشکافی دیدگاه های تجربی مانع عمق یافتن وابستگی ها،بروزبحران های اجتماعی وفرهنگی واتلاف سرمایه های مادی وانسانی خواهدشد .

فهرست مطالب
مقدمه ۱
ماهیت اقتصادسیاسی ۱
اقتصادسیاسی رسانه ها ۲
چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها ۳
پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی ۵
مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر) ۶
خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی ۷
خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات ۸
نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها ۱۰
ریموند ویلیامز ۱۰
نیکلاس گارنهام ۱۰
ادوارد هرمان و نائوم چامسکی ۱۱
سیس . جی . هاملینک ۱۲
یحیی کمالی پور: ۱۳
حمید مولانا ۱۳
فرد فیجس ۱۴
آرماند ما تلار ۱۵
جیمز دی هالوران ۱۵
مجید تهرانیان : ۱۶
جمع بندی ۱۷
منابع ۱۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل: WORD