پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی

پرسشنامه استاندارد انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی شامل مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و شیوه نمره گذاری روایی و پایایی

پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی از 18 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی انگیزه پذیرش نوآوری های آموزشی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «بسیار کم»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «بسیار زیاد» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند. این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است. که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتبار یابی (سنجش روایی و پایایی است). اما anderson روایی  و پایایی آن را مطلوب بیان کرده است.

روایی و پایایی: دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی)
نسخه PDF : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD