پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار

پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار

پرسشنامه استاندارد بازداری فعال سازی رفتار

پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار کارور و وایت شامل 20 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
نظام بازداری و فعال ساز رفتاری : نظام بازداری و فعال ساز رفتاری منعکس کننده تفاوت های فردی از حساسیت نظام . عصب شناختی زیر بنایی افراد در پاسخ به نشانه های محیطی می باشد. این سیستم ها اساس تفاوت های فردی می باشند. و فعالیت هریک از آنها به فراخوانی واکنش های هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد. (گری، 1990؛ به نقل از میرقادری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش فعالیت سیستم بازداری و فعال سازی رفتار نمره ای است. که آزمودنی در مقیاس بازداری فعال سازی رفتار فرم درجه بندی کارور و ویت (1994) در دو زیر مقیاس BIS و BAS بدست می آورد.

مولفه های پرسشنامه

زیر مقیاس BIS در پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتار یا پاسخدهی به تهدید . و احساس اضطراب هنگام رویا رویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. مقیاس BAS هم شامل سیزده آیتم است و حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه می گیرد. و این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارت اند از: سائق، پاسخدهی به پاداش و جستوجوی سرگرمی.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش میرقادری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش میرقادری (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه بازداری فعال سازی رفتار

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
مقاله بیس : دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF: دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD