مقاله بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

مقاله بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

بافت فرسوده و تاریخی شهر میانه

مقدمه پاورپوینت و مقاله
بافتهای تاریخی و قدیمی شهرهای کشور که در اغلب موارد هسته اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می دهد، از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تاریخی آن شهرها محسوب شده و حفظ، بهسازی کالبدی و توانمند سازی عملکردی آنها اجتناب ناپذیر می باشد و از طرف دیگر اغلب این بافتها با گذشت زمان و عدم توجه و نگهداری مناسب، دچار فرسودگی و اضمحلال کالبدی و عملکردی می گردند.

کهنگی و قدمت بافتهای یاد شده از یک سو و بهره کشی شدید و بی علاقگی ساکنان و مالکان به نوسازی منطقه از سوی دیگر، به فرسودگی و فساد کالبدی، کاهش ارزشهای محله ای، افول کیفیت های فرهنگی، بصری، اجتماعی، اقتصادی و …، و حتی ویرانی بسیاری از بافتها، تجهیزات و تأسیسات موجود در این بخش از شهرها انجامیده است که در صورت عدم جلوگیری از آن، به مرگ و انهدام بافتهای یاد شده منجر خواهد گردید.

علاوه بر این، وجود این پدیده، فساد کالبدی را به بافتهای مجاور نیز تسری خواهد داد. بافت های تاریخی و سنتی شهرها که می توانند به عنوان توجیه افتخارات گذشته، احراز هویت ملی و مردمی، ارضای احساسات خاطره برانگیز، حفاظت از افتخارات غیرقابل تکرار و …، مورد توجه قرار گیرند، به مکانهای فرسوده ای تبدیل شده اند که افت زندگی اجتماعی، متروک و نیمه متروک شدن بناها، وجود مسکن نامناسب و ناایمن، نامتناسب بودن شبکه های دسترسی، کمبود یا فقدان تأسیسات و تجهیزات شهری و در مجموع، تنزل کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و …، به وضوح مشاهده می گردند.

اهداف تحقیق

  1. ارتقاء سطح زندگی در بافت قدیم و فرسوده شهر ( کمی و کیفی)
  2. افزایش ایمنی دربافت قدیم و فرسوده شهر
  3. منطبق کردن بافت قدیم شهر با زندگی شهری امروزی و نیازهای آن در مقیاس بافت و شهر
  4. ایجاد پیوستگی میان فضاهای کالبدی وتاریخی- فرهنگی دربافت قدیم
  5. توجه به عملکرد اقتصادی بازار و ارتباط آن با بافت قدیم
  6. انتقال فعالیت های ناسازگار از بافت فرسوده و کهن شهری

بافت فرسوده شهری

بافت فرسوده شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تأسیسات،خدمات و زیرساخت های شهری آسیب پذیربوده و از ارزش مکانی،محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند. این بافت ها به دلیل فقر ساکنین و مالکین آن ها امکان نوسازی خودبه خودی را نداشته و نیز سرمایه گذاران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری درآن راندارند.

بافت کهن شهرستان میانه

اﻣﺎﻣﺰاده اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ (ع) در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺎﺑﻘﻪای ﺗﺎرﻳﺨﻲ دارد. ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ را ﺗﺎ ۷۲۰ ﺳـﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

‫اﻳﻦ اﻣﺎﻣﺰاده (ع) در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دارای اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎری ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻴﺎﻧﻪ اﺳﺖ. و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻓﺮﺳﻮده و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻧﺎزل ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻗـﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺧﻮد اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺮﻣﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻬﺮ در ﻛﻨﺎر ﺑﻘﻌﻪ اﻣﺎﻣﺰاده و اﻫﻤﻴـﺖ آن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺮاﺳﻢﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻘﺶ اﻳﻦ اﻣﺎم زاده را در ﺷﻬﺮ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف تحقیق
بافت فرسوده شهری
بافت کهن شهرستان میانه
اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
وضع موجود
نظام حرکت و دسترسی
نظام دانه بندی قطعات
پایان


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.