پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین RBI

پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین RBI

پرسشنامه استاندارد باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین RBI

پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین RBI شامل 40 سول است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

براساس تعریف آیدلسون و اپشتاین (۱۹۸۲) منظور از باورهای ارتباطی، عقیده یا ذهنیتی است که زن و شوهر نسبت به ارتباط زناشویی خود دارند. و آن را به عنوان واقعیت پذیرفته اند و منظور از باورهای ارتباطی ناکارآمد آن دسته از باورها و تفکرات غیر منطقی می باشند. که مختص رابطه زناشویی است و در اثر استفاده افراطی ایجاد مشکل نموده است.

مولفه های پرسشنامه

این سیاهه یک پرسشنامه 40 سوالی است که برای اندازه گیری باورهای غیر منطقی در مورد روابط زناشویی توسط آیدلسون و اپشتاین (1982) ساخته شده.  و دارای 5 خرده مقیاس است که عبارتند از: باور تخریب کنندگی مخالف، باور به عدم تغییرپذیری همسر،. توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت های جنسیتی. پاسخنامه پرسشنامه باورهای ارتباطی با طیف لیکرت شامل کاملاً غلط تا کاملاً درست می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

مشخصات پرسشنامه باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین RBI

روایی و پایایی : دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد (سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD