بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه

بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه

بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا برای اجرای برنامه جانشین پروری و طراحی چارچوب کلی برنامه

چکیده مقاله
هدف این تحقیق بررسی میزان آمادگی شرکت مپنا (توسعه ۲) برای اجرای برنامه جانشین پروری، و طراحی چارچوب کلی برنامه است. جامعه آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق، کارکنان شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۲) می‌باشند. تعداد نمونه ۲۵ نفر می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده در مصاحبه‌ها، از روش تحلیل تِم یا تحلیل محتوا استفاده شده است. نتایج نشان داد که تمام فرضیه های تحقیق مورد تائید است.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مرور پیشینه تحقیق
۲-۱ جانشین پروری
۲-۱-۱ معرفی
۲-۱-۲ رویکردهای مختلف به جانشین پروری
۲-۱-۳ عوامل تأثیر گذار بر موفقیت جانشین‌پروری
۲-۱-۴ اجزای تشکیل دهنده برنامه جانشین پروری
۲-۲ تغییر
۲-۲-۱ مدل‌های تغییر برنامه‌ریزی شده
۲-۲-۲ عوامل مؤثر در موفقیت تغییر سازمانی
۲-۲-۳ مقاومت در برابر تغییر
۲-۲-۴ آمادگی برای تغییر
فصل سوم: چارچوب نظری
۳-۱ چارچوب سیستم جانشین پروری
۳-۲ مدل آمادگی برای تغییر
فصل چهارم: روش تحقیق
۴-۱ انتخاب نمونه
۴-۲ مصاحبه‌ها
۴-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۴ جلسه تأییدی با کارکنان واحد منابع انسانی شرکت
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۵-۱ شناسایی مشاغل کلیدی شرکت
۵-۲ شناسایی قابلیت‌های مورد نیاز برای مشاغل کلیدی
۵-۳ مراجع ارزیابی عملکرد
۵-۴ وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد
۵-۵ مشخصات ارزیابی عملکرد مطلوب
۵-۶ آشکارا یا مخفی بودن برنامه
۵-۷ شناسایی کاندیداهای جانشینی در ستاد شرکت
۵-۸ شناسایی کاندیداهای جانشینی در کارگاه
۵-۹ مسیرهای ممکن برای ارتقا
۵-۱۰ علاقه به مدیر شدن در شرکت
۵-۱۱ وضعیت جانشینان در حالت فعلی
۵-۱۲ وضعیت برنامه‌های آموزشی شرکت
۵-۱۳ برنامه‌های آموزشی مورد نیاز برای جانشین‌پروری
۵-۱۴ امکان پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای در شرکت
۵-۱۵ نقش عوامل خارجی در انتخاب مدیران شرکت
۵-۱۶ رویکرد به داخل یا خارج برای جذب نیروهای کلیدی
۵-۱۷ ضرورت برنامه جانشین‌پروری
۵-۱۸ لزوم پرورش مدیران مقاله
۵-۱۹ مزایای جانشین پروری
۵-۲۰ توانایی اجرای برنامه
۵-۲۱ مخالفت‌های احتمالی با برنامه
۵-۲۲ دلائل مخالفت با برنامه
۵-۲۳ حمایت مدیران ارشد
۵-۲۴ شیوه اجرای برنامه
فصل ششم: نتیجه‌گیری، محدودیت‌ها و پیشنهادات
۶-۱ نتیجه‌گیری و پیشنهادات اجرایی
۶-۲ محدودیت‌های تحقیق
۶-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فهرست مراجع
پیوست ۱: معرفی شرکت توسعه و احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا
پیوست ۲: فرم ارزیابی عملکرد مورد استفاده در شرکت
پیوست ۳: متن معرفی جانشین‌پروری برای مصاحبه شوندگان
پیوست ۴: متن کامل سؤالات مصاحبه
فهرست جداول
فهرست شکل‌ها

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 273

فرمت فایل: WORD