تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی شرکت ها همراه با فایل اکسل
چکیده پروژه
گام نخست در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، مطالعه ی دقیق صورتها و یادداشتهای پیوست است . تجزیه و تحلیل نسبتها گام بعدی است . کاربرد تجزیه و تحلیل نسبت ها چنان متداول شده که برنامه های کامپیوتر ی برای این منظور نوشته شده است و در اجرای این برنامه ها نسبتها نیز تجزیه و تحلیل می شوند . وام دهندگان و تأمین کنندگان منابع مالی شرکت مانند بانکها و شرکتهای بیمه ،برای ارزیابی قدرت مالی و وضع بدهی های شرکت از این برنامه های کامپیوتری استفاده می کنند،چنانکه سایر سازمانهای وام دهنده نیز برای تعیین وضع مالی خود ، از همین برنامه ها استفاده می کنند.
در کل بعد از تشریح تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی و به اطلاعاتی از وضعیت مالی شرکتها دست پیدا می کنیم .

مقدمه
در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی فرض بر این است که گذشته زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوشش و تجارب گذشته که در صورت های مالی منعکس می شود ، مبنای بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده به عنوان راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد که نقطه عطف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی که عبارتند از : تراز نامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع ، گردش جریان وجوه نقد ، محاسبه و تفسیر نسبت های مالی است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ۱
مقدمه ۲
فصل اول(ترازنامه شرکتها) ۳
مقدمه ۴
ترازنامه شرکت نوش مازندران ۵
تراز نامه شرکت پاکسان ۶
تراز نامه شرکت عام شهد ۷
تراز نامه شرکت ایران خودرو ۸
تراز نامه شرکت گلتاش … ۹
فصل دوم (سود و زیان شرکت ها ) ۱۰
مقدمه ۱۱
صورت سود و زیان شرکت نوش مازندران ۱۲
صورت سود و زیان شرکت پاکسان ۱۳
صورت سود و زیان شرکت عام شهد ۱۴
صورت سود و زیان شرکت ایران خودرو ۱۵
صورت سود و زیان شرکت گلتاش ۱۶
فصل سوم (محاسبات نسبت های مالی شرکتها ) ۱۷
مقدمه ۱۸
تجزیه و تحلیل نسبت جاری ۱۹
تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش ۲۰
تجزیه و تحلیل نسبت کالا به سرمایه در گردش ۲۱
تجزیه و تحلیل نسبت نسبت دارایی ها ۲۲
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی ۲۳
تجزیه و تحلیل نسبت گردش سرمایه جاری ۲۴
تجزیه و تحلیل نسبت دارایی به حقوق صاحبان سرمایه ۲۵
تجریه و تحلیل نسبت مالکانه ۲۶
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی جاری به حقوق صاحبان سرمایه …۲۷
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه …۲۸
تجزیه و تحلیل نسبت سود ناخالص ۲۹
تجزیه و تحلیل نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سرمایه .۳۰
تجزیه و تحلیل نسبت سود عملیاتی ..۳۱
تجزیه و تحلیل نسبت سود خالص ..۳۲
فصل چهارم ۳۳
نتیجه گیری ..۳۴
فهرست منابع ..۳۵
چکیده انگلیسی ۳۶
ضمیمه۱ (نسبت ها ۳۷

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: WORD,excel