تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک

تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک

تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک
مقدمه:
تعریف: مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است.

گفتار اول: ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن،‌ نوشتن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن.
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از: نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره.

گفتار دوم: اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی ۱۲۸۴ قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.

گفتار سوم:
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد ۱۲ الی ۱۸ قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد.
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و … می‌گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
۱-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
۲- تاریخچه ثبت
۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
۴-تشکیلات اداری ثبت
۵- دفاتر ثبت
۶-ترتیب تنظیم دفاتر
۷-مراجعه به دفاتر ثبت
۸-اصلاحات مامورین ثبت
۹- ثبت عمومی و ثبت عادی
۱۰-مقررات ثبت عمومی
۱۱-۱- عملیات مقدماتی ثبت
۱۱-۲- انتشار آگهی ثبت عمومی
۱۲- آگهی
۱۲- ۳ اطلاع دادن به اوقاف
۱۳- ۴ انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده ۱۰ قانون ثبت
۱۴-۵ شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
۱۵- الف شماره اصلی
۱۶- املاک از قلم افتاده
۱۷-ب شماره فرعی
۱۸- پلاک
۱۹-۶ تحقیق از مالکین
۲۰-۷ توزیع اظهار نامه
۲۱-۸ نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده ۱۱
۲۲- حقوق اتفاقی
۲۳- املاک قابل ثبت
۲۴-اموالی که قابل ثبت نیستند
۲۵-دفع یک توهم
۲۶-تغییر طبیعت املاک
۲۷-۹-انتشار آگهی ماده ۱۴ یا آگهی تحریری
۲۸- عدم انتشار آگهی اختصاصی
۲۹-لزوم الصاق آگهی اختصاصی
۳۰- یک اشکال بر ماده ۱۴
۳۱- زمان انتشار آگهی تحریری
۳۲-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری
ج- موارد انتشار آگهی الصاقی
۳۳-۱۰- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
۳۴- صور تماس تحریر حدود
۳۵- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر
۳۶- پی کنی
۳۷-۱۱- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت
۳۸-حقوق ارتفاقی
۳۹-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
۴۰- وظایف مالکین
۴۱- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی ۲۱ قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم- ۱- دفتر املاک
۲- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
۹۴-سند مالکیت
۹۵-زمان صدور سند مالکیت
۹۶-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
۹۷- ثبت انتقالات در دفتر املاک
۹۸ – ثبت قرارداد احداث بناء
۹۹- ۱- کسب انتقال ملک به ورثه
۹۹-۲- ثبت انتقال ملک به ورثه
۱۰۰- ثبت ملک به نام حوصی له
۱۰۱-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
۱۰۲- ثبت قنوات
۱۰۳-ثبت املاک مشاع
۱۰۴- ثبت حقوق ارتفاقی
۱۰۵- صدور المثنای سند مالکیت
۱۰۶- نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
۱۰۷- صدور سند مالکیت جدید

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 74

فرمت فایل: WORD