تحقیق کامل درباره گندم

تحقیق کامل درباره گندم

گندم
بخشی از مقدمه تحقیق
گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی کشور بطور متوسط۵⁄۶ میلیون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر ۵/١٠ میلیون تن تولید دارد. عملکرد پائین گندم در ایران در مقایسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائین نهاده ها (بویژه آب) و ضعف مدیریت زراعی است.

تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نماید. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که میزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از میـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمایند. علت عمده این مصرف اضافی عدم اطمینانی است که زارعین از استقرار گیاه (تراکم بوته) در مزرعه دارند. …

فهرست مطالب اصلی:
مقدمه
کشت گندم
عوامل ذیل در استقرار و تراکم مناسب گیاهچه های گندم دخالت دارند
مدیریت تلفیقی آفات گندم
برداشت گندم
مناطق قابل توصیه گندم (رقم چمران):
تغذیه گندم
علف های هرز
روشهای مبارزه با علفهای هرز گندم
نکات مهم و کاربردی درمبارزه شیمیایی
کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم
آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران
طبقه بندی گندم بر اساس خصوصیات ژنتیکی
تیپهای گندم
اثرات تنش شوری در گندم
مراحل رشد گندم
گیاه شناسی گندم
برداشت گندم
تحلیل اقتصادی
سود بخشی و تحلیل حساسیت
نتیجه گیری
کشت گندم
آفات و بیماریها
ویژگی‌های گیاه گندم
آب و هوای مناسب برای رشد گندم
انواع گندم
شرایط مناسب برای رشد گندم
آفات و بیماری های گیاه گندم
زمان برداشت محصول
موارد مصرف گندم مواد مغذی آن
تهیه آرد گندم
حاصلخیز کردن خاک جهت کشت گندم

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 73

فرمت فایل: WORD