پرسشنامه تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن

پرسشنامه تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن

پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن به نقل از رجائی آذرخوارانی شامل 10 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
تسهیم دانش: فرآیندی است که در آن افراد به طور متقابل دانش و تجربیات خود را با یکدیگر مبادله کرده و در نهایت به صورت مشترک دانش جدیدی را بوجود می آورند. ( واندن هوف و درایدر ، 2004 به نقل از رجائی آذرخوارانی، 1391).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این پژوهش تسهیم دانش از طریق نمرات پاسخگویان در یک پرسشنامه 10 گویه ای براساس نظریه واندن هوف و وان وینن (2004) و در مقیاس پنج درجه ای لیکرت اندازه گیری می شود .

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم(سرمد و همکاران،1390). در پژوهش رجائی آذرخوارانی(1391) جهت سنجش روایی پرسشنامه تسهیم دانش ،. از روایی محتوایی و صوری استفاده گردید. برای این کار از نظرات 7 نفر از استادان گروه مدیریت آموزشی و مدیریت دانشگاه اصفهان استفاده شد و از نظر انطباق سؤال های پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش تأیید شد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). ضریب پایای این پرسشنامه در پژوهش واندن هوف و درایدر (2004) برای مؤلفه های گردآوری دانش و اهدای دانش به ترتیب 78/0 و 85/0 گزارش شده است (رجائی آذرخوارانی، 1391).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
تعداد سوال: 10 سوال
تعداد مولفه: 2 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD