مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

مقاله ترجمه شده تقلب های دانشگاهی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی
تقلب های دانشگاهی
امروزه تقریباً درتمام مراکز آموزشی دنیا تقلب به صورت یک معضل آموزشی درآمده است.این مقاله به بررسی علل بروز تقلب ونحوه برخورد با آن دردانشگاه های آمریکامی پردازد.
جیمزکارگ تیلور ، استاد دانشگاه آریزونا ،از تقلب های زیادی که درکلاس درس او- تاریخ موسیقی جاز- صورت می گرفت متحیر بود. دانشجویان از روی برگه یکدیگر می نوشتند، با سرفه کردن به صورت رمزی با دوستانشان ارتباط برقرارمی کردند. ودرحالی که تظاهر می کردند از فرط خستگی، دست خودرا به پشت سرشان می برند جواب هاراکه درپشت دستشان نوشته بودند به دوستانشان نشان می دادند.

او یکبار متوجه دانشجویی شد که با تلفن همراه جواب ها را به پیجر دوستش می فرستاد.برای مثال ۲ × ۵۴ بود، بدین معنی که جواب سؤال ۵۴ گزینه ب است. کارگ تیلور آنها را از کلاس بیرون انداخت وبه هردو آنها نمره تک داد.

دردانشکده کوچک مورنینگ ساید درشهر سیوکس ایالت آیووا، هیسررید، استاد فلسفه متوجه شد که دردرسش، مقدمات اصول اخلاق، تقریباً هرکسی به نحوی درحال تقلب است. دو دانشجو که ورقه هایشان را تحویل دادند جوابهایشان تقریباً یکسان بود. رید این قضیه را به رئیس دانشکده گزارش کرد وآنها مورد بازجویی قرارگرفتند که براساس آن یکی از دانشجویان درآن درس نمره تک گرفت واز بقیه امتحانات محروم شد.

وقایع این چنین بسیار معمول اند. درسالهای اخیربسیاری ا زدانشگا ه ها ودانشکده ها موج عظیمی از سرقت ادبی، تبانی درانجام تکالیف وتقلب درامتحانات را گزارش کرده اند.
درتحقیقی که در۳۱ دانشگاه دردهه گذشته انجام گرفت، پروفسوردونالد مک کیب، استاددانشگاه روتگرز،دریافت که تقریباً ۷۰ درصد از دانشجویان قبول دارند که درمقطعی ازتحصیلاتشان دردانشگاه تقلب کرده اند. به گفته مک کیب بیش از۱۵ درصد از آنها تقلب کنندگان حرفه ای ودائمی هستند.

تحقیق ها و پایان نامه ها در کامپیوتر
علت وجود این موج تقلب را عواملی نکوهیده ای می دانند که یکی از آنها کاهش تأکیید برارزش های اخلاقی درخانه ومدرسه می باشد. درعین حال باید بپذیریم که تقلب آسان ترین راه است.به وسیله اینترنت دانشجویان به گنجینه ای ازاطلاعات دسترسی پیدا می کند که می تواند به سادگی از آن استفاده کنند. میشل گلدفارب ، مدیردفتر مشاوره دانشجویی دانشگاه پنسیلوانیا، می گوید:
‹‹ یک احساس خاص کابویی در مورد اینترنت وجود دارد وآن اینکه هرکسی به هر نحوی که مناسب می داند ، می تواند ا زاطلاعات آن استفاده کند›› .

شاران دانیل، استاد دانشگاه تکزاس، درکلاس انشاء از دانشجویان خواست که یک نقد ارزشی – که می توانست شامل بررسی یک فیلم معاصر باشد- بنویسند. یک دانشجویی یکی ازفیلم های بروس ویلیس ( بازیگر معروف آمریکایی ) را انتخاب کرد. وقتی خانم دانیل مقاله آن دانشجو را تحویل گرفت، به آن شک کرد وفکر کرد که آن را ازجایی رونویسی کرده است.چراکه سبک آن مقاله با کارهای قبلی آن دانشجو متفاوت بود. خانم دانیل تحقیق کردوفهمید که آن دانشجو کل مقاله خود را از اینترنت رونویسی کرده است.

امروزه صدها آدرس کامپیوتری با نام هایی ازقبیل Schoolsucks.com وCollege Term Papers.com وجود دارند که مقالات آماده ای را با موضوعاتی از انسان شناسی گرفته تا جانورشناسی ، ارائه می دهند. بعضی ازشبکه ها مجانی اند ، به شرطی که شمایک مقاله از خودبه آن شبکه بدهید، آن نیز یک مقاله به شما می دهد.

حال آنکه برای استفاده از بعضی شبکه های دیگر باید ازحداقل مبلغ حق ویزیت، تا بیش از ۱۰۰ دلار برای هر صفحه بپردازید.
دانشجویان مقالاتی را مستقیماً از دوستانشان می گیرندو علاوه بر آن وقتی پایان ترم نزدیک می شود، سایت های گپ زنی و مدارهای پیام مرتبط (On line) مملو از درخواستهای دانشجویان مستأصلی است که به دنبال مقالات می گردند. در بسیاری از سایت های تحقیق کامپیوتر نوشته شده است (فقط برای تحقیق) ولی اینگونه توجیه کردن ها، مضحک به نظر می رسد.

بخشی از متن انگلیسی

Cheating in University
Nowadays cheating has become an educationd problem in all educatiol centers. This article is mainly about the reasons of cheatiry and the ways by which it can be prenented in Ameuican universities.
James Kary Touylor, the professor of Arizona unire university was amazed by the enormons eate of cheating in his class (histany of Jazz music).
Students copied eachotheis papens, singaled with coughing and in this way gare the answers stealthily; and even while pretending to reat this hands behind this heads, thay showed the written answers on this hands to thein friends. He even saw a student who was sending the answers wite this mobile set to his friend’s pagen. For example the signal was 54×۲ and that meant that the second choice in the right answer to queation number 54.

Tauylor sent them both out of the class and gave them a one digit score.
In the small faculty of Morning side in Iowa’s swicks, the philosophy professor realized that in his course, that in “introduction to morality” nearly everyone in somehow cheating. Two students had almost answered the same while handing in this papens. Rid reported this question ti the dean of the faculty. After investigation, on of them could nit pass and thus failed other exams. Such incidents are quite usuall. In recent years a lot of universities have reponted many cases of plagiarism, collusion in doing homeworks and cheating in exams. In a recant report ( in the last decade) whieh was carried out in 31 universities, professor Ronald Mc keyb, teacher of Rotgerz university perceined that 70 percant of students claims that thay had cheated while thay were in university. He says that more than 15 percant of them are professional cheters.

Researches and dissentations in computer
Amore reasons of cheating is desline of enphais on mural values at home and school. In aney way we should accept that cheatiry is the easiest way. By the cid of internet, students can easily get access to treasures of information and useit eaily.
Michell Gold fardo, the dean of counse lirg office of students in pensilvania’s university conterds: “These esista a special krid of cowboyic feeling and that is, everyone as he comsiders suitable can use the information.”
Sharon Daniel , the professor of Texas university , in a composition class asked the students to write a criticism and evaluate it , that could be studing a contemporary film . A student chase one of the Bruce willis’s films (the famous Amorican actor); When Mrs. Daniel read that asticle , she doubted wheather the student has written it himself or not .
She thought that the student riught have copied it from somewhere , becase his style of writing was quite different from his previous works .
After inguiring she realized that the student had exacty copied the original version on the net.
Today hundeas of sites such as ” school sucks . com” and ”college term papers. Com” exist that delives ready articles about every thing . from anthropology to zoology.
Some of these sites are free. In case that you gire them an article of yaurs , they will give you are.
While for usiny some of these sitas , you should pay from the least membership fee to even more than 100 dollars for each page .
Students directly take articles from theis friends & evenmore, near find examinations , chatting sites and other orlins message boards and foll of students ‘s reqnest for papers .In many of research sites there is written “Just for researeh”, but such excuses seems rediculons.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 27

فرمت فایل: WORD