مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

مقاله تولید برق بدون مصرف سوخت

تولید برق بدون مصرف سوخت

انرژی بیوماس Biomass
مقدمه مقاله
یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است. منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.

منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.

و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجم های بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به ۱۴ در صد از برق و ۱۸ در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.

ایران نیز که یک کشور در حال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.

تولید برق بدون سوخت

تولید برق بدون سوخت

از فعالیتهایی که ایران در این زمینه انجام داده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نصب یک واحد راکتور بیوگاز در جزیره کیش به ظرفیت۱۲/۲مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی و با همکارهای شرکت خدماتی کیش
  • انجام مطالعات امکان سنجی جهت احداث نیروگاه بیوگاز ظرفیت ۲۰۰کیلووات در شهر ساوه توسط سازمان انرژی اتمی
  • نصب یک واحد راکتور بیوگاز در شهر ساوه به ظرفیت ۲۴مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی
  • نصب دستگاههای تولید بیوگاز در چند منطقه شمال کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی
  • بررسی امکان تولید برق با استفاده از زباله های شهر تهران توسط شهرداری و برق منطقه ای تهران

توليد برق

محصولات انرژی

فهرست مطالب
فصل اول: انرژی بیوماس
۱_۱ مقدمه۶
۲_۱ منابع بیوماس ۸
۳_۱ محصولات انرژی زا۸
۱_۳_۱ ضایعات شهری و صنعتی ۸
۲_۳_۱ ضایعات جامد شهری ۹
۳_۳_۱ ضایعات مایع۱۰
۴_۳_۱ فضولات دامی ۱۰
۴_۱ تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ۱۰
۵_۱ فرآیند های احتراق مستقیم ۱۱
۶_۱ سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت۱۲
۷_۱ کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) ۱۴
۸_۱ فرآیند های ترمو شیمیایی ۱۵
۱_۸_۱ تولید سوختهای جامد ۱۷
۲_۸_۱ تولید سوختهای مایع۱۷
۳_۸_۱ انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ۲۰
۱_۳_۸_۱ راکتور بستر ثابت ۲۰
۲_۳_۸_۱ راکتور بستر سیال۲۱
۹_ ۱ فرآیندهای بیوشیمیایی ۲۲
۱_۹_۱ تخمیر بی هوازی برای تولید بیوگاز۲۲
۲_۹_۱ تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ۲۷
۳_۹_۱ تولید بیوگاز از زباله های شهری ۳۰
۴_۹_۱ تخمیر اتانول ۳۲
۱۰_۱ مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی۳۵
۱۱_۱ مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده ۳۶

تبدیل بیوماس به الکتریسیته

۱۲_۱ تبدیل بیوماس به الکتریسیته ۳۷
۱_۱۲_۱ نیروگاههای با موتورهای احتراقی ۳۸
۲_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس بخاری ۳۹
۳_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس توربین گازی ۴۱
۴_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی ۴۱
۱۳_۱ بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ۴۲
۱۴_۱ بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ۴۳
فصل دوم: انرژی جزر ومد
۱_۲ انواع نیروگاههای جزرومدی ۴۴
۲_۲ نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن ۴۵
۳_۲ انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ۴۶
۱_۳_۲ یک مخزن برای جزر : ۴۶
۲_۳_۲یک مخزن برای مد : ۴۸
۳_۳_۲ یک مخزن دو طرفه : ۴۸
۴_۳_۲ دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ۴۹
۵_۳_۲ دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : ۴۹
۴_۲ مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ۵۰
۵_۲ نیروگاههای جریان جزر و مدی ۵۲
۱_۵_۲ مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا ۵۳
۶_۲ بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران ۵۳
۷_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی ۵۵
۸_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی ۵۶
۹_۲ نیروگاههای جریان دریایی۵۷
۱_۹_۲ شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی ۶۰
۲_۹_۲ تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی ۶۰
۱۰_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی ۶۳
۱۱_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ۶۳

انرژی زمین گرمایی

فصل سوم : انرژی زمین گرمایی
۱_۳ مقدمه۶۵
۲_۳ منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران۶۶
۳_۳ انواع منابع زمین گرمایی ۷۰
۱_۳_۳ منابع هیدروترمال۷۱
۲_۳_۳ منابع لایه های تحت فشار ۷۲
۳_۳_۳ تخته سنگهای خشک و داغ ۷۴
۴_۳_۳ توده های مذاب ۷۸
۴-۳ موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی ۷۸
۵_۳ کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ۷۹
۶_۳ موارد کاربرد ۸۰
۱_۶_۳ استفاده های گرمایشی : ۸۰
۲_۶_۳ کاربردهای کشاورزی : ۸۲
۳_۶_۳ کاربردهای صنعتی : ۸۴
۷_۳ پمپ حرارتی زمین گرمایی : ۸۴
۸_۳ بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ۸۵
۹_۳ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران۸۷
۱۰_۳ استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق ۸۹
۱۱_۳ انواع نیروگاههای زمین گرمایی ۹۰
۱_۱۱_۳ نیروگاههای بخار خشک۹۰
۲_۱۱_۳ نیروگاههای بخار انبساط آنی ۹۲
۳_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل دو مداره : ۹۴
۴_۱۱_۳ نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ۹۶
۵_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل ترکیبی : ۹۷
۱۲_۳ بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ۹۸
۱_۱۲_۳ هزینه سرمایه گذاری : ۹۸
۱۳_۳ بررسی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ۹۹
۲_۱۲_۳ هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ۹۹
۱_۱۳_۳ بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر۱۰۰
۱۴_۳ بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی۱۰۲
منابع ۱۰۶


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.