مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی ۱۵ آیتمی

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی ۱۵ آیتمی

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به روایت مالتبی – ۱۵ آیتمی شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

جهت گیری مذهبی عنوان پرسشنامه ای است با ۱۵ گویه که با هدف سنجش و بررسی جهت گیری مذهبی در افراد معرفی و تنظیم شده است.  این پرسشنامه توسط آلپورت و به روایت مالتبی طراحی شده است.نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه ای و کاملا موافق تا کاملا مخالف می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت به فارسی برگردانده شد و پایایی آن در گروهی ۲۳ نفره به فاصله دو هفته مورد بررسی قرار گرفت که میزان پایایی از طریق بازآزمایی  و از طریق دو نیمه کردن به روش گاتمن بوده و برای آن آلفای کرونباخ  بدست آمد. تحلیل عوامل با روش چرخشی واریماکس و بر اساس آزمون اسکری نشان داد که مواد موجود در پرسشنامه در مجموع بیش از ۳/۵۸ درصد واریانس کل آزمون را تبیین می نماید و به این خاطر شرایط لازم از نظر روایی را دارا می باشد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
نوع فایل: word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD