پروژه مالی انـبارداری

پروژه مالی انـبارداری

پروژه مالی انـبارداری

مقدمه
در بررسی مؤسسات و سازمان های مختلف، خصوصاً تولیدی و صنعتی، ملاحظه می شود که اکثر سرمایه های آن ها را مواد لازم و کالاهای مصرفی تشکیل میدهد و قسمت عمده سرمایه آن ها مصرف تهیه اجناس و وسایل مذکور می گردد.

اگر موجودی های جنسی یک مؤسسه بیش تر از اندازه مورد احتیاج باشد. قسمتی از سرمایه آن مؤسسه به حال رکورد در می آید و اگر این موجودی کمتر از حد لزوم باشد در برنامه عملیاتی و خدماتی آنها وقفه حاصل می شود. در راستای جلوگیری از رکورد سرمایه و یا ایجاد وقفه در اجرای وظایف سازمان و یا مؤسسه لازم است روشی صحیح، اساسی و مقرون به صرفه در انجام خرید نگهداری و مصرف کالا به مورد اجرا گذارده شود.

در سازمان های موفق و پیشرفته، وظایف مربوط به انبارداری و کنترل مواد در درجه اول اهمیت قرار دارد. با توجه به نکات مذکور تهیه تدارکات کالا و ارائه خدمات موردنیاز یا کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا و در دسترس قرار دادن سریع آن ها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

انـبارداری

استفاده از برنامه های علمی و کاربرد آن در تهیه و تدارک کالا و مخصوصاً انبارداری نتایج زیر را در بر دارد:
– مواد و کالا با حداقل قیمت تهیه و تدارک می شود.
– از رکود سرمایه و کالا جلوگیری می شود.
– از توقف و کندی کار جلوگیری می شود.
– بررسی و کنترل موجودی ها، میزان مصرف، تعیین نقطه سفارش و همچنین میزان سفارش به سهولت امکان پذیر می باشد.
– عملیات حسابرسی و حسابداری به آسانی انجام می شود.
– میزان ضایعات انبار تقلیل می یابد.
– حفظ و حراست و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی امکان پذیر می باشد.
– اطلاعات و آمار لازم در اسرع وقت در اختیار مدیریت قرار داده می شود.
– با توجه به نکات مذکور، تهیه و تدارک کالا و ارائه خدمات موردنیاز با کیفیت مناسب و رعایت صرفه جویی و همچنین حفظ و حراست اموال و کالا در دسترس قرار دادن سریع آنها از وظایف عمده کارپردازی و انبار می باشد.

فصل اول :

اصول انبارداری

کلیات
در امور تدارکات کارپردازی، سیستم انبارداری، دارای اهمیت خاصی است و همکاری این دو واحد خدماتی با یکدیگر اجتناب ناپذیر می باشد.

سیستم صحیح انبارداری متضمن مزایای زیر است:
– دریافت، حفاظت و در دسترس قرار دادن کالا، مواد و وسایل موردنظر به سهولت و سرعت انجام می شود.
– با اعمال کنترل دقیق از بالا رفتن خارج از حد موجود های که ممکن است بر اثر تغییر قیمت ها باعث زیان گردد، جلوگیری می شود.
– با استفاده صحیح از سیستم انبارداری، میزان موجودی کالا در انبار و میزان مصرف آن در هر واحد کالا که پایه و اساس حسابداری صنعتی می باشد. محاسبه می گردد.
– کنترل میزان موجود در انبار از نظر قیمت به سهولت صورت می گیرد.
– صدور قبض انبار (رسید جنس به انبار) موجبات تسهیل پرداخت مبلغ کالا به فروشنده و عملیات حسابداری می گردد.
– چون میزان موجودی ها معمولاً به قیمت تمام شده در انبارها نگهداری می شود، لذا در صورت خسارت ناشی از آتش سوزی و تعیین سایر ضایعات و خسارت وارد شده محاسبه می شود.

تعریف انبار و مخزن

به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم می گردد، انبار گفته می شود.
انبار از نظر فرم به سه صورت می باشد:
۱- انبارهای پوشیده : این مکان از تمام اطراف بسته و دارای سقف و وسایل ایمنی کامل می باشد.
۲- انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف است ولی چهار طرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی می باشد. این نوع انبارها، کالاها را فقط از باران و آفتاب حفظ می کند.
۳- انبارهای باز یا محوطه: این انبار به صورت محوطه می باشد و معمولاً برای نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف انباردار

انباردار کسی است که عهده دار وظایف زیر می باشد:
– تحویل اجناس و کالاهای خزیداری شده طبق اسناد و مدارک خرید
– صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالاصدور حواله انبار هنگام تحویل کالا
– صدور فرمهای رجوعی، برگشت از خرید و سایر فرمهای مشابه
– صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
– ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارد و صادر شده در دفاتر و کارتهای انبار
– همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل، حداکثر و نقطه سفارش
– حفظ و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی
– بایگانی و حراست اجناس انبار و رعایت اصول ایمنی
– بایگانی اسناد و مدارک انبار
– ارائه گزارش های لازم به مقامات ذیربط

انواع موجودی های انبار

اجناس و کالاهای موجود در انبار اعم از مؤسسات تولیدی یا غیرتولیدی را می توان به پنج دسته به شرح زیر تقسیم نمود:
۱- مواد خام یا اولیه
این مواد برای تولید کالا استفاده می شود.
۲- مواد و لوازم مصرفی
مواد و لوازم مصرفی به موادی اطلاق میشود که به طور غیرمستقیم در تولید کالا دخالت دارد و در سازمان های تولیدی برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرار داده میشود. این موارد بر اثر مصرف از بین میرود مانند کاغذ و یا وسایل بسته بندی در سازمان های تولیدی.
۳- مواد و لوازم در جریان ساخت
به موادی به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیه آن داده شده ولی هنوز به صورت کامل ساخته نشده است، مواد و لوازم در جریان ساخت گویند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول- اصول انبارداری
کلیات ۳
تعریف انبار و مخزن ۴
وظایف انباردار ۵
انواع موجودی های انبار ۵
سازمان انبار ۷
نقش انبار در اقتصاد کشور ۹
نقش انبار در تجارت ۹
نقش انبار در صنعت ۱۰
هدف از استقرار یک سیستم انبارداری ۱۰
سیستم انبارداری و مزایای آن ۱۳
خط مشی های انبارداری ۱۶
فصل دوم- مراحل اجرایی خرید
قسمت اول: خریدهای داخلی ۱۸
درخواست خرید ۱۸
سفارش خرید کالا به فروشنده ۲۱
دفتر راهنمایی سفارش ها ۲۲
قسمت دوم: خریدهای خارجی ۲۵
کلیات ۲۵
قیمت براساس سیف (CIF 25
قیمت براساس (C8F 26
قیمت براساس (F.O.B 26
قیمت براساس (F.A.S 26
فصل سوم

منابع ورود کالا به انبار

از طریق خیدهای داخلی ۲۷
از طریق خریدهای خارجی ۲۷
کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی ۲۷
کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود ۲۸
ورود کالاهای خریداری شده به انبار ۳۰
تحویل کالا به انبار ۳۱
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم ۳۱
تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت ۳۱
نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار ۳۲
درخواست کالا و مواد از انبار ۳۲
تحویل و خروج کالا از انبار ۳۳
رسید انبار مستقیم ۳۴
دریافت ابزارآلات از انبار ۳۵
فصل چهارم- کدگذاری کالا و لوازم
قسمت اول: کلیات کدگذاری ۳۷
کلیات کدگذاری ۳۷
روش الفبایی ۳۷
روش شماره گذاری ساده ۳۸
روش الفبا و شماره (حروف و عدد ۳۸
روش نیمونیک ۳۹
کدگذاری براساس طبقه بندی کالا ۳۹
طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی ۴۱
روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی ۴۳
روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی ۴۴
قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار ۴۶
چیدن جنسی در انبار ۴۶
سیستم کاردکسی ۴۸
کارت روی قفسه (Bin Card 51
گزارش موجودی انبار ۵۲
اصول ایمنی و حفاظت ۵۲
فصل پنجم

کنترل موجودی های انبار

قسمت اول: موجودی برداری «عینی» اجناس ۵۴
وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها ۵۷
نقطه سفارش ۵۷
روش حداکثر- حداقل ۵۷
میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی ۵۸
میزان حداکثر موجودی ۵۸
متوسط موجودی ۵۹
شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار ۵۹
تعیین بهای موجودی های انبار ۶۰
روش بهای تمام شده واقعی ۶۱
الف) روش میانگین متحرک قیمت ها ۶۱
ب) روش میانگین وزنی ۶۲
ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo 63
د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LiFo 64
روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است ۶۵
روش بهای «معادل بازار ۶۵
روش قیمت فروش ۶۵
قسمت دوم:هزینه های انبارداری ۶۶
هزینه سفارش ۶۷
هزینه نگهداری کالا در انبار ۶۷
قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات ۶۸
عملیات حسابداری خرید ۶۸
فصل ششم- قانون محاسبات عمومی
اموال دولتی ۷۰
منابع و مأخذ ۷۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 84

فرمت فایل: WORD