مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

هدف پژوهش:
تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.

روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد قانونی با مباحث مطرح شده است.

مفهوم و مبنای حقوقی حضانت

گفتار اول: مفهوم لغوی
کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک [۱]حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.[۲]با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبانی حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی حضانت
گفتار دوم: مفهوم فقهی حضانت
گفتار سوم: مفهوم حقوقی حضانت
فصل دوم: ماهیت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف-معنا و مفهوم حق
ب: حضانت به مثابه تکلیف
گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف
الف: حضانت حق است یا تکلیف
ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر
بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
فصل اول: تربیت و نگهداری اطفال
گفتار اول: تربیت و آموزش اطفال
الف: تربیت اطفال
ب: اطاعات از والدین و تنبیه اطفال
گفتار دوم: نگهداری اطفال و مخارج آن
الف: اشخاص ملزم به نگهداری
ب: حق ملاقات
ج: مخارج نگهداری کودک
گفتار سوم: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح و بعد از فوت والدین
الف: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح
ب: حضانت در صورت فوت والدین
فصل دوم: بررسی دلایل ضم امین و علل سقوط حضانت
گفتار اول: موارد ضم امین به ولی
الف: عدم لیاقت ولی
ب: ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
ج: عدم امانت ولی
هـ: کبر سن
د: اعتیاد و بیماری ولی
ی: غیبت یا محبوس بودن ولی
-نحوه انتخاب امین
گفتار دوم: ضمانت اجرایی حضانت
گفتار سوم: موارد سقوط حضانت
الف: جنون
ب: ازدواج مادر
ج: عدم مراقبت از طفل
د: بیماری مسری صعب العلاج
نتیجه گیری


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.