مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک 24 گویه ای

مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک 24 گویه ای

دریافت پکیج مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک ۲۴ گویه ای شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۳ خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر (۷ سوال)، راهبردهای آموزشی (۹ سوال) و مدیریت کلاس (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش خودکارآمدی معلم بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»، «تاحدودی»، «زیاد» و «خیلی زیاد» به ترتیب امتیازات ۰، ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.اسچانن – موران و وولفولک خودکارآمدی معلم را به عنوان قضاوت وی درباره ی قابلیت های خود جهت ایجاد پیامدهای مثبت برای یادگیری دانش آموزان و درگیر کردن آنها در امور تحصیلی، حتی با وجود دانش آموزان مشکل دار یا بی انگیزه، تعریف می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار سازه ی این مقیاس، به وسیله ی اسچانن – موران و وولفولک (۲۰۰۱) با روش تحلیل عاملی، ساختار عاملی مناسبی را متشکل از سه عامل یادشده به دست داده است. این محققان، پایایی مقیاس را با روش همسانی درونی تعیین و مقادیر آلفا را برای کل مقیاس و خرده مقیاس ها بدست آمده است.در پژوهش حسین چاری و همکاران (۱۳۸۹)، برای سنجش پایایی مقیاس، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی کل مقیاس محاسبه شد، که نشانگر همسانی درونی قابل قبول این پرسشنامه بود. پایایی هر کدام از خرده آزمون ها متناسب با عوامل استخراج شده ی این مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (ایرانی و خارجی )
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
مولفه:دارد(سوالات مرتبط مشخص است)
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD