بررسی رابطه کمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودکارآمدی فرزندان

بررسی رابطه کمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودکارآمدی فرزندان

بررسی رابطه کمال‌ گرایی والدین با عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودکارآمدی فرزندان
قسمتی از مقاله
هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما‌ل‌گرایی اهواز، آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ‌ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال‌ گرایی والدین و عزت‌نفس، جرأت‌ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال‌ گرایی مادران و عزت‌ نفس، جرأت‌ ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی‌ تری وجود دارد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مسأله
اهداف پژوهش
فرضیه ‌های پژوهش
متغیر‌های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش ‌های مربوط به آن
کمال‌ گرایی
نظریه‌ های کمال‌ گرایی
کمال ‌گرایی از دیدگاه اسلام
انواع کمال‌ گرایی
ابعاد کمال‌ گرایی
ویژگی افراد کمال گرا
کمال‌ گرایی والدین
عزت‌ نفس
اهمیت عزت ‌نفس
علل پیدایش عزت‌ نفس
جرأت‌ ورزی
ویژگی‌ های شخصیتی جرأت ورزانه
خودکارآمدی
مؤلفه‌ های خودکارآمدی
منابع خودکارآمدی
مروری بر پژوهش‌ های انجام شده
فصل سوم: روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه‌ گیری
ابزارهای اندازه‌ گیری
مقیاس کمال ‌گرایی اهواز
پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز
اعتبار مقیاس کمال ‌گرایی اهواز
شیوه نمره‌گذاری مقیاس کمال‌گرایی اهواز
آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
اعتبار آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پایایی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
شیوه نمره ‌گذاری آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
پرسشنامه جرأت ‌ورزی گمبریل وریچی
پایایی پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
اعتبار پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
شیوه نمره ‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ ورزی گمبریل وریچی
مقیاس خودکارآمدی عمومی
پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی
اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی
شیوه نمره‌ گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی
روند اجراء و جمع ‌آوری اطلاعات
روش ‌های آماری در تحلیل داده‌ ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ های آماری
داده ‌های توصیفی پژوهش
ارزیابی فرضیه ‌های پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه ‌گیری
خلاصه و نتیجه‌گیری
بحث و جمع‌بندی
محدودیت‌های تحقیق
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پیوست‌ها


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.