دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

در این تحقیق سعی بر این است که دسته بندی جدیدی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) ارائه شود. در این راستا ابتدا، مباحث مقیاس دو قطبی فاصله ای‌، بی مقیاس کردن، ارزیابی اوزان برای شاخص ها و MADM فازی بیان شده تا مطالب فصل های بعدی مفهوم تر شود. بر پایه این مقدمات، تکنیک های MADM کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور،. دسته بندی ذکر شده در کتاب «تصمیم گیری های چند معیاره» تالیف دکتر اصغرپور مرور می شود. که بر اساس این چشم انداز تکنیک های MADM کلاسیک به دو دسته عمده تقسیم می شوند.: جبرانی و غیرجبرانی.

با توجه به اینکه در این روشها، مقادیر ماتریس تصمیم گیری اعداد قطعی (غیر فازی) هستند،. مجموعه این روشها، «تکنیک های MADM کلاسیک» خوانده می شود.

پس از بررسی تکنیک های MADM کلاسیک، سعی شد، متدهای جدید MADM شناسایی و بررسی شود. که نتیجه این تحقیقات و بررسی ها در فصل سوم آورده شده است.

با توجه به اینکه هدف از این تحقیق ارائه دسته بندی های جدیدی از تکنیک های MADM است،. این تکنیک ها بررسی و در نهایت، 7 نوع دسته بندی مختلف ارائه و توجیه شده است.

کلید واژه ها: تصمیم گیری های چند معیاره، MADM، دسته بندی تکنیکهای MADM

مقاله تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

تصمیم گیری چند معیاره

فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول. 4
مقیاس دو قطبی فاصله ای- 5
بی مقیاس کردن- 5
بی مقیاس کردن با استفاده از نرم6
بی مقیاس کردن خطی- 6
بی مقیاس کردن فازی- 7
ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها7
تکنیک آنتروپی- 7
روش LINMAP- 8
روش کمترین مجذورات وزین شده8
تکنیک بردار ویژه10
MADM فازی- 11
تعریف زیرمجموعه فازی- 11
روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)19
رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی- 19
روش باآس-کواکرناآک– 19
روش بالدوین– 21
رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ– 24
رتبه بندی توسط مقاطع – 24
روش آدامو- 25
روش باکلی- 25
روش مابوچی- 25
رتبه بندی فازی با روش لفظی- 28
فصل دوم29

تکنیک های MADM کلاسیک

مدل های غیر جبرانی- 30
روش تسلط- 32
روش ماکسی مین- 32
روش ماکسی ماکس– 32
روش رضایت بخش شمول- 33
روش رضایت بخش خاص— 34
روش لکسیکوگراف– 34
روش نیمه لکسیکوگراف– 35
روش حذف– 35
روش پرموتاسیون- 36
روش رتبه ای از پرموتاسیون- 37
مدل های جبرانی- 38
زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی- 38
روش مجموع ساده وزین (SAW)38
روش مجموع وزین و رده بندی شده39
روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل- 40
زیرگروه سازشی- 43
روش LINMAP- 43
روش TOPSIS- 46
روش MRS- 49
روشMDS- 51
زیرگروه هماهنگ– 53
روش ELECTRE- 54
روش تخصیص خطی- 56
روش AHP- 58
AHP گروهی- 60
ساختار غیر رده ای و توام با بازخور- 60
فصل سوم64
تکنیک های جدید MADM– 65
روش های فازی با مجموع وزین- 65
روش باآس– 66
روش کواکرناآک– 67
روش دوبوس– 68
روش چنگ– 70
روش بونیسون- 71
استفاده از AHP به صورت فازی- 72
روش باکلی- 73
TOPSIS فازی- 77
ELECTRE GD- 79
ELECTRE TRI83
FMADM برای GDM– 87
TOPSIS برای GDM– 95
GRA (Grey Relational Analysis)- 97
AIRM– 99
رویکرد ER (Evidential Reasoning)100
DS-AHP- 111
MP-MADM– 112
فصل چهارم116
دسته بندی تکنیک های MADM– 117
دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM– 118
دسته بندی براساس نوع کاربرد روش– 121
دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن- 123
دسته بندی براساس تعداد DM– 125
دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات- 128
دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی- 129
دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری- 131
منابع 133

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 142

فرمت فایل: ورد آفیس WORD