مقاله دعوای واهی و احکام و آثار آن

مقاله دعوای واهی و احکام و آثار آن

دعوای واهی و احکام و آثار آن

چکیده مقاله
دعوای واهی یکی از موضوعات مورد بحث آیین دادرسی مدنی است که جلوگیری از اقامه چنین دعوایی تضمین حقوق مدنی اشخاص در جامعه را به دنبال خواهد داشت. قانون گذار برای جلوگیری از طرح چنین دعوایی تمهیداتی اندیشیده است، از جمله تامین دعوای واهی.

با توجه به این که اصطلاح دعوای واهی در قانون آئین دادرسی مدنی به کار نرفته است بلکه آن را در قالب ماده ۱۰۹،۱۱۰ مورد تجزبه و تحلیل قرار داده است فلذا حقوقدانان در آن اصطلاح دعوای واهی را طرح نموده اند به این معنا که خوانده می تواند ادعای خواهان را در صورتی که مستند به ادله کافی نباشد در مواردی بی حقی خواهان بداند. در این راستا خوانده در جهت اثبات ادعای خود ممکن است متحمل هزینه دادرسی و حق الوکاله شود

و در جهت اینکه بلاجهت متحمل چنین هزینه هایی نشود می تواند از دادگاه درخواست جبران هزینه های متحمل شده را در قالب تامین موضوع ماده ۱۰۹ که به آن دعوای واهی گفته اند بنماید و این امر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا می باشد که خواهان بلاجهت دعوایی را مطرح ننماید از آنجا که در زمینه کیفری قانونگذار ضمانت اجرای شکایت واهی را تعقیب شاکی به عنوان مفتری می نماید اما در دعاوی حقوقی چنین تضمیناتی وجود ندارد و النهایه در قالب دعوای واهی است که ضمانت اجرای طرح دعوای بی دلیل می نماید که نتیجه آن جبران خسارات وارده از طرح دعوای واهی است.

اما در خصوص تعریف دعوای واهی و نحوه ی تشخیص آن و همچنین تمایز آن از دعوای واقعی صراحتی ندارد و باید قاعده کلی را از مقرارت استنباط نمود. در این تحقیق ضمن تشریح، احکام، آثار و ویژگی های دعوای واهی در قانون آئین دادرسی مدنی، مقررات سایر قوانین راجع به دعوای واهی ، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، قانون دیوان عدالت اداری، آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، آئین نامه دادسراها و دادگاه­های ویژه روحانیت و….

و همچنین کلیه تشریفات و مقرراتی که از ابتدای طرح دعوا تا زمان صدور رای در تمامی مراحل دادرسی باید توسط طرفین دعوا و محاکم برای جلوگیری از طرح دعوای واهی و صدور قرار تامین دعوای واهی مراعات شود، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

هدف از تهیه این تحقیق، نقد و بررسی دعوای واهی و تحلیل قوانین و مقررات مربوطه، راهکارهای علمی و عملی ارئه گردیده است و در پایان بحث، با تجمیع و تکوین شرایط، احکام، آثار و ویژگی های دعوای واهی و رفع خلاً قانونی ز این موضوع پیشنهاداتی جهت رفع ایرادهای وارده بر وضع موجود طرح دعوای واهی ارائه شده است.

واژگان کلیدی: دعوا، خوانده، خواهان، دعوای واهی،دعوای واقعی تامین دعوای واقعی ، تامین دعوای واهی، خسارت دادرسی.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه ۲
۱- طرح بحث ۲
۲- سوالات تحقیق ۶
۳- فرضیات تحقیق ۶
۴- پیشینه تحقیق ۷
۵- اهداف تحقیق ۷
۶- محدوده بحث ۸
فصل اول- شناخت دعوای واهی ۹
مبحث اول- مفهوم دعوای واقعی و دعوای واهی ۱۰
گفتار اول- مفهوم دعوای واقعی ۱۰
بند اول- مفهوم اخص دعوا ۱۰
بند دوم- مفهوم اعم دعوا ۱۱
بند سوم- ادّعا ۱۱
گفتار دوم- مفهوم دعوای واهی و ضابطه تشخیص آن ۱۱
مبحث دوم- مقایسه شرایط اقامه دعوای واقعی و دعوای واهی ۱۲
گفتار اول- داشتن نفع ۱۲
گفتار دوم- داشتن اهلیت قانونی ۱۳
گفتار سوم- سمت ۱۵
بند اول- مفهوم قائم مقامی ۱۶
بند دوم- مفهوم نمایندگی و انواع آن ۱۷
الف- مفهوم نمایندگی ۱۷
ب- انواع نمایندگی ۱۸
۱- قراردادی یا عهدی ۱۸
۲- قانونی ۱۹
۳ – قضایی ۱۹
گفتار چهارم- اقامه دعوا در مدت قانونی ۲۰
بند اول- مهلت های قانونی ۲۰
بند دوم- مرور زمان ۲۱
گفتار پنجم- مختومه شمرده نشدن دعوا مطروحه ۲۲
گفتار ششم- ترتب آثار قانونی ۲۲
گفتار هفتم- توجه دعوا به خوانده ۲۳
گفتار هشتم- مشروع، منجز و شخصی بودن دعوا ۲۳
بند اول- حقوقی و مشروع باشد ۲۳
الف- قانون ۲۴
ب- عرف ۲۵
ج- منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ۲۵
د- رویه قضایی ۲۷
بند دوم- منجز بودن دعوا ۲۸
بند سوم- شخصی بودن دعوا ۲۸
فصل دوم- اقدامات قانونی جهت جلوگیری از خسارات ناشی از دعوای واهی ۲۹
مبحث اول- درخواست تامین دعوای واهی ۲۹
گفتار اول- موارد اخذ تامین دعوای واهی ۳۰
بند اول- دعاوی اصلی ۳۱
بند دوم- دعاوی طاری ۳۱
الف- ورود شخص ثالث ۳۲
ب- جلب شخص ثالث ۳۳
ج- دعوای متقابل ۳۴
بند سوم- استثنائات ۳۵
گفتار دوم- آیین اخذ تامین دعوای واهی ۳۶
بند اول- درخواست خوانده ۳۷
بند دوم- میزان، نوع و مهلت اخذ تامین ۳۷
الف- میزان تامین ۳۷
ب- نوع تامین ۳۸
ج- مهلت تامین ۳۸
بند سوم- اتخاذ تصمیم قضایی ۳۹
بند چهارم- غیر قابل شکایت بودن تصمیم دادگاه ۳۹
بند پنجم- تبدیل تامین ۳۹
الف- شرایط تبدیل تامین ۴۰
۱- تبدیل تامین تنها برای یک بار مجاز است ۴۰
۲- تبدیل تامین به درخواست خوانده ۴۰
۳- تبدیل تامین به درخواست خواهان ۴۱
ب- مرجع درخواست تبدیل تامین و شیوه آن ۴۱
گفتار سوم- آثار تامین دعوای واهی ۴۲
بند اول- توقیف دادرسی و رفع آن ۴۲
الف- توقیف دادرسی ۴۲
ب- رفع توقیف دادرسی ۴۳
بند دوم- قرار رد دادخواست ۴۳
مبحث دوم- ضمانت اجرای طرح دعوای واهی ۴۴
گفتار اول – مسئولیت مدنی ۴۴
بند اول- مسئولیت قراردادی ۴۴
بند دوم – مسئولیت قهری ۴۵
بند سوم- ارکان مسئولیت خواهان در برابر خوانده ۴۶
بند اول- وجود ضرر ۴۷
بند دوم- فعل زیانبار ۴۹
بند سوم- رابطه علیت بین فعل شخص و ضرر. ۵۰
بند چهارم- موارد رفع مسئولیت خواهان دعوای واهی ۵۰
گفتار دوم- مسئولیت کیفری ۵۱
گفتار اول- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۵۲
بند اول- صغر ۵۲
بند دوم- جنون ۵۳
بند سوم- اجبار و اکراه ۳۵
بند چهارم- اشتباه ۵۴
مبحث سوم- تامین دعوای واهی و طواری دادرسی ۵۴
مبحث چهارم- جایگاه تامین دعوای واهی در اطاله دادرسی ۵۵
مبحث پنجم- تأمین اتباع بیگانه ۵۷
گفتار اول- فلسفه و مبنای اخذ تأمین از اتباع بیگانه ۵۷
گفتار دوم- شرایط اخذ تأمین از اتباع بیگانه ۵۸
بند اول- داشتن تابعیت خارجی خواهان ۵۸
بند دوم- تابعیت ایرانی خوانده ۵۹
بند سوم- تقاضای تأمین در مهلت مقرر ۵۹
بند چهارم- خواهان دعوا بودن تبعه خارجی ۶۰
بند پنجم- تأمین برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله و مهلت تادیه آن ۶۱
بند ششم- عدم معافیت تبعه خارجی از دادن تأمین ۶۲
گفتار سوم- استثنائات و موارد معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه ۶۲
بند اول- معاف بودن اتباع ایران در کشور متبوع تبعه خارجی ۶۲
بند دوم- دعاوی راجع به برات، سفته و چک ۶۳
بند سوم- دعوای متقابل ۶۳
بند چهارم- دعاوی مستند بر سند رسمی ۶۴
بند پنجم- دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود ۶۴
گفتار چهارم- ضمانت اجرای تأمین اتباع بیگانه ۶۴
فصل سوم- قلمرو دعوای واهی و پیشینه و علل ممنوعیت طرح آن ۶۶
مبحث اول- قلمرو دعوای واهی ۶۶
گفتار اول- دادگاه عمومی ۶۶
بند اول- دادگاه بدوی ۶۷
الف- دادگاه عمومی حقوقی ۶۸
ب- دادگاه خانواده ۶۸
ج- دادگاه عمومی جزایی ۷۰
د- دادگاه کیفری استان ۷۱
بند دوم- دادگاه تجدید نظر استان ۷۲
گفتار دوم- مراجع اختصاصی ۷۳
بند اول- مراجع اختصاصی حقوقی دادگستری ۷۵
بند دوم- دادگاه ویژه روحانیت ۷۵
گفتار سوم- دیوان عالی کشور ۷۶
گفتار چهارم- دیوان عدالت اداری ۷۸
گفتار پنجم- تامین دعوای واهی در درخواستهای اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ۸۲
بند اول- درخواست اعتراض شخص ثالث ۸۲
بند دوم- درخواست اعاده دادرسی ۸۳
مبحث دوم- علل ممنوعیت دعوای واهی و مشکلات ناشی از آن ۸۵
گفتار اول- اطاله دادرسی و مشکلات ناشی از آن ۸۵
بند اول- مشکلات ناشی از نحوه قانونگذاری ۸۶
بند دوم- مشکلات ناشی از عوامل و نیروی انسانی ۸۷
الف- نقش و عملکرد دادرسان ۸۷
ب- نقش و عملکرد اصحاب دعوی ۸۸
گفتار دوم- جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگاهها ۸۸
گفتار سوم- تعرض به حقوق خصوصی اشخاص و ایجاد تزاحم با حقوق آنها ۸۸
مبحث سوم- پیشینه و مبانی اصل ممنوعیت دعوای واهی ۸۹
گفتار اول- پیشینه اصل ممنوعیت دعوای واهی ۸۹
بند اول- پیشینه فقهی ۸۹
بند دوم- پیشینه قانونگذاری ۹۰۱
مبحث چهارم – رویه قضایی و دعوای واهی ۹۲
نتیجه گیری ۹۴
ارائه پیشنهادات ۱۰۰
فهرست منابع ۱۰۱
الف- کتب حقوقی ۱۰۱
ب- کتب فقهی ۱۰۳
ج- فرهنگ ها ۱۰۳
د- منبع اینترنتی ۱۰۳

علائم اختصاری
۱- آ.د.د.ع.ا آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۷۹
۲- آ.ل.ق.ا.ک.و.د آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
۳- ق.ا.ا.م قانون اجرای احکام مدنی
۴- ق.ج قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۹
۵- ق.ا.ح قانون امور حسبی
۶- ق.ا.م.ح قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰
۷- ق.ج.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸
۸- ق.ج.آ.د.م.ف قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه
۹- ق.ت قانون تجارت
۱۰- ق.ث قانون ثبت
۱۱- ق.د.ع.ا قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵
۱۲- ق.ق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸واصلاحات بعدی آن
۱۳- ق.م قانون مدنی
۱۴- ق.م.ا قانون مجازات اسلامی
۱۵- ل.ا.ک.و.د لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
۱۶- م.ق.ر.ر.ک مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور
۱۷- م.م.د.ق مجموعه های مصوبات دوره های قانونگذاری
۱۸- ج جلد
۱۹– ص صفحه
۲۰– صص صفحه ها
۲۱– ش شماره


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.