رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان

سبک های ذهن آگاهی و سلامت روان دانشجویان

بررسی رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان
امروز ما نیاز به کمک دیگران داریم که در حال حاضر این وضعیت افسردگی، اضطراب و استرس را بیشتر کرده است. انسان برای آرامش و دور کردن نگرانی‌ها و اضطراب‌ ها لازم است. تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه بر قرار کند.

و از طرفی با این مشکلات مقابله کند که در این راستا مفهوم سبک های مقابله ای اهمیت پیدا میکند. بنابراین ما در این پژوهش به موضوع” رابطه سبک های مقابله ای و ذهن آگاهی با سلامت روان دانشجویان” پرداختیم.

در این مطالعه، 70 نفر (37 دختر و 33 پسر) از دانشجویان شهرستان کاشان شرکت داشته­ اند. تا به عنوان نمونه، در مورد متغیرهای سبک­ های مقابله­ ای، ذهن ­آگاهی و سلامت روان خود اظهار نظر کنند. مشخص شد بین مولفه­ های سبک­ های مقابله و افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. هم­چنین در حالت کلی مولفه­ های ذهن­ آگاهی نیز بر افسردگی، استرس و اضطراب دانشجویان موثر می­باشد.

انواع اضطراب و نگرانی علائم و نشانه های آن

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش…. 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-4- اهداف پژوهش 7
1-5- سوالات پژوهش 7
1-6- فرضیات پژوهش 7
1-7- تعریف متغیرهای پژوهش 8
1-7-1- تعاریف نظری 8
1-7-2- تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم: ادبیات پژوهش…. 10
2-1- اضطراب 11
2-1-1- تعاریف اضطراب : 11
2-1-2- انواع اضطراب و نگرانی 12
2-1-3- علائم و نشانه های اضطراب 13
2-1-4- آثار اضطراب 15
2-1-5- ریشه های اضطراب 16
2-1-6- اختلالات اضطرابی در دوره نوجوانی 22
2-1-7- راه های غلبه بر اضطراب 23
2-2- استرس 24
2-2-1- مفهوم استرس 24
2-2-2- پیشینه مطالعاتی 26
2-2-3- منابع اصلی استرس 29

2-2-4- عوامل استرس‌زا 30
2-2-4-1- عوامل استرس‌زای روانی اجتماعی 30
2-2-4-2- عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس 31
2-2-4-3- عوامل ایجاد کننده فشار های عصبی و روانی: 34
2-2-5- استرس و گرایش های آن: 35
2-2-6- نظریه‌های ازدحام 38
2-3- سبک های مقابله ای 40
2-3-1- تعریف 40
2-3-2- تدابیر و منابع مقابله ای 41
2-3-3- انواع مقابله 41
2-3-3-1- انواع مقابله های کارآمد 42
2-3-3-2- مقابله های ناکارآمد و غیرمفید 44

رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان

2-3-4- رابطه سبک های مقابله ای و سلامت روان 45
2-3-5- نظریه های مقابله ای 47
2-3-5-1- نظریه لازاروس و فولکمن 47
2-3-5-2- نظریه پنج عاملی 48
2-3-5-3- نظریه شیوه های مقابله ای که به شیوه های شناختی از الیس و بک 49
2-4- ذهن آگاهی 51
2-4-1- مفهوم ذهن آگاهی 51
2-4-2- تعریف ذهن آگاهی 51
2-4-3- پیشینه ذهن آگاهی 53
2-4-4- رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی 55
2-4-5- مقایسه ذهن آگاهی با روانکاوی 55
2-4-6- مقایسه ذهن آگاهی و رویکردهای رفتاری-شناختی 56
2-4-7- نظریه های ذهن آگاهی 57

2-4-7-1- نظریه آسیب‌ شناسی 57
2-4-7-2- نظریه شخصیت 59
2-4-7-3- نظریه برنارد و تیزدل 59
2-5- تحقیقات پیشین 60
2-5-1- تحقیقات پیشین داخلی 60
2-5-2- تحقیقات پیشین خارجی 70
فصل سوم: روش پژوهش…. 76
3-1- مقدمه 77
3-2- روش پژوهش 77
3-3- جامعه آماری 77
3-4- حجم نمونه و نمونه گیری 77
3-5- نحوه گردآوری داده ها 78
3-6- ابزار پژوهش 78

پرسشنامه های ذهن آگاهی

3-6-1- پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) 78
3-6-1-1- روایی و پایایی 79
3-6-2- پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر (CISS) 79
3-6-2-1- پایایی و روایی 81
3-6-3- پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 81
3-6-3-1- روایی و پایایی 82
3-7- روایی و پایایی 82
3-8- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 83
3-9- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق 83
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 84
4-1- مقدمه 85
4-2- توصیف داده ها 85
4-3- تحلیل داده ها 85
4-4- آزمون رگرسیون 96

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 102
5-1- مقدمه 103
5-2- خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها 103
5-3- یافته های پژوهش 107
5-4- پیشنهادات پژوهش 108
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 108
5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 108
5-5- محدودیت های پژوهش 109
منابع و مآخذ.. 110
منابع فارسی 111
منابع لاتین 116
پیوست ها 118

پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر (CISS) 119
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی 121
پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 124
خروجی های نرم افزار SPSS 125

فهرست جداول

جدول3-1: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی 79
جدول3-2: خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه مقابله با شرایط پراسترس اندلر و پارکر 81
جدول 3-3 : خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به هر بعد در پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس 82
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای مورد مطالعه 85
جدول 4-2: آزمون تعیین نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق 85

جدول 4-3: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و افسردگی دانشجویان 86
جدول 4-4: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و اضطراب دانشجویان 87
جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک مسئله مدار و استرس دانشجویان 87
جدول 4-6: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و افسردگی دانشجویان 87
جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و اضطراب دانشجویان 88

جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک هیجان مدار و استرس دانشجویان 89
جدول 4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و افسردگی دانشجویان 89
جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و اضطراب دانشجویان 89
جدول 4-11: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سبک اجتناب مدار و استرس دانشجویان 90
جدول 4-12: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و افسردگی دانشجویان 90
جدول 4-13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و اضطراب دانشجویان 90

تمرکزگری و استرس دانشجویان

جدول 4-14: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین تمرکزگری و استرس دانشجویان 91
جدول 4-15: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و افسردگی دانشجویان 91
جدول 4-16: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و اضطراب دانشجویان 91
جدول 4-17: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توصیفگری و استرس دانشجویان 92

جدول 4-18: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با افسردگی دانشجویان 92
جدول 4-19: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با اضطراب دانشجویان 93
جدول 4-20: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین توجه به امور و پذیرشگری با استرس دانشجویان 93

جدول 4-21: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و افسردگی دانشجویان 94
جدول 4-22: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و اضطراب دانشجویان 94
جدول 4-23: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مشاهدهگری و استرس دانشجویان 94
جدول 4-24: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد سبکهای مقابلهای 96

جدول 4-25: نتایج رگرسیون به منظور پیشبینی ابعاد سلامت روان از طریق ابعاد ذهن آگاهی 96
جدول 4-26: شاخصه های توصیفی میزان سبکهای مقابلهای به تفکیک دختر و پسر 98
جدول 4-27: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات سبکهای مقابلهای بین دختر و پسر 98

مهارت های ذهن آگاهی

جدول 4-28: شاخصه های توصیفی میزان مهارت های ذهن آگاهی به تفکیک دختر و پسر 98
جدول 4-29: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات مهارتهای ذهن آگاهی بین دختر و پسر 99
جدول 4-30: شاخصه های توصیفی میزان افسردگی به تفکیک دختر و پسر 99
جدول 4-31: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات افسردگی بین دختر و پسر 100

جدول 4-32: شاخصه های توصیفی میزان اضطراب به تفکیک دختر و پسر 100
جدول 4-33: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اضطراب بین دختر و پسر 100
جدول 4-34: شاخصه های توصیفی میزان استرس به تفکیک دختر و پسر 100
جدول 4-35: نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین نمرات استرس بین دختر و پسر 101

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 153

فرمت فایل: WORD