پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 28 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی شامل 28 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
رفتارشهروندی سازمانی: یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته، از سوی ارگان مطرح شده است. او اظهار می کند که رفتارشهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است. که مستقیما به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است،. اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود. (کاهن و کول، 2004 به نقل از صادقی افجه، 1390).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق داده هاي مربوط به شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه شهروندی سازمانی 43 سوالی. که بر اساس الگوی دانشمندانی همچون باتمن و اورگان، اسمیت، ارگان، پودساکوف، مکنزی و مورمن، ویلیامز و اندرسون،. موتوویدلو و وان اسکوتر، وان دیام گراهام و دیانسچ، مورمن و بلکی، وان اسکوتر و موتوویدلو،. فارح ارلی و وان دیان و لیپن، و متناسب با فرهنگ ایرانی تدوین گردیده (یعقوبی و همکاران، 1389) به دست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی افجه (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش صادقی افجه (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد.

مشخصات پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 28 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD