پاورپوینت روش تحقیق رودخانه جاجرود

پاورپوینت روش تحقیق رودخانه جاجرود

پاورپوینت روش تحقیق رودخانه جاجرود

کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه
مطالعه موردی : رودخانه جاجرود

فهرست مطالب
مقدمه و اهمیت مطالعه
اهداف تحقیق
مروری بر تحقیقات
شناخت حوزه
انتخاب آنالیز چند متغیره
آنالیز خوشه ای
آنالیز مولفه های اصلی
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب
کاربرد تکنیکهای آماری تحلیل چند متغیره
در ارزیابی کیفیت آب رودخانه
افزایش جمعیت و کمبود آب
آلودگی رودخانه
تغذیه گرایی دریاچه سد لتیان
طراحی قبلی تصفیه خانه ها
بررسی وضعیت کیفی موجود
تعیین روابط متغیرها
بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه
تعیین سهم منابع مختلف آلودگی
ارزیابی کاآمدی الگوهای کاهش داده

۱۹۸۳ و۱۹۸۸ ویتفیلد و اسریواستاوا CAمنطقه بندی کیفی رودخانه ها
۱۹۵۵ لیمبراندو PCA طبقه بندی ایستگاه ها و تعیین پارامتر مهم
۱۹۹۶ راویچاندران PCA بررسی الگوهای کیفی
۱۹۸۸ گوتز، وگا و دی CA و PCA یافتن منابع آلودگی
۱۹۹۹ یونگ CA و PCA یافتن منابع آلودگی
۲۰۰۰برزاس CA و PCA بررسی تاثیر مدیریتهای کیفی اعمالی
۲۰۰۰ ویدال بررسی تاثیر کاربرد کودابه حیوانی در آلودگی منابع آب شامل چاه، کانال زهکشی و رودخانه
۲۰۰۱ داسیلوا، آلبرتو و سیمونه CA و PCA بررسی تغییرات زمانی و مکانی
۲۰۰۲ برودناک CA و PCA تغییرات زمانی ومکانی
۱۳۷۷ نوروزیان پهنه بندی آلودگی رودخانه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 95

فرمت فایل: پاورپوینت