مقاله رگرسیون لجستیک

مقاله رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک

فصل اول: مقدمه ای بر الگوهای خطی تعمیم یافته
تحلیل رگرسیونی، فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست. کاربردهای رگرسیون، متعدد است. و تقریباً در هر زمینه ای از جمله مهندسی و فیزیک، اقتصاد، مدیریت، علوم زیستی و بیولوژی و علوم اجتماعی صورت می‌پذیرد. در حقیقت تحلیل رگرسیونی ممکن است فن و تکنیکی آماری با بیشترین و وسیعترین کاربرد بین تکنیکهای آماری باشد.
منظور از مدل بندی یا مدل کردن یک فرآیند، در نظر گرفتن یک مدل ریاضی بصورت یک معادله به منظور نشان دادن رفتار و روند کلی آن فرآیند می‌باشد. و رگرسیون یکی از مهمترین و پر کاربدترین انواع مدل بندی در آمار است که به دو صورت خطی و غیر خطی مطرح می‌شود.

الگوهای خطی

مدلی را مدل خطی می‌گویند که تابعی خطی بر حسب پارامترهای خود باشد. مثلاًَ مدلهای زیر خطی هستند:
که در آنها متغیر پاسخ یا برآمد، مجموعه ای از متغیرهای پیشگو یا برگشت، مجموعه پارامترهای نامعلوم و جمله خطای تصادفی است. گاهی اوقات متغیرهای برگشت را متغیر کمکی می‌نامند. ما نوعاً فرض می‌کنیم که جمله خطای دارای میانگین صفر است. بنابراین، میانگین پاسخ در الگوی رگرسیون خطی عبارتند از:

از الگوهای رگرسیون خطی به دلایل گوناگونی، زیاد استفاده می‌شود. اول اینکه مدل‌های خطی اغلب مدل‌های تجربی و عملی تری برای تحلیل فرآیندهای پیچیده و بطور کلی مدل کردن پدیده‌های ناشناخته محسوب می‌شوند. از طرفی تحلیل مدل‌های خطی نیز به مراتب آسانتر از تحلیل مدل‌های غیرخطی است.

رگرسیون لجستیک چند متغیره

دومین دلیل مشهود بودن الگوهای رگرسیون خطی این است که از آنها پارامترهای مجهول مستقیماً برآورد می‌شوند. روش کمترین مربعات یک تکنیک برآورد پارامتر است که به اوایل قرن نوزدهم بر می‌گردد. وقتی از این روش در یک الگوی خطی استفاده می‌شود، تحلیلگر باید فقط یک مجموعه مرکب از معادله خطی را نسبت به مجهول حل کند. امروزه ماشین‌های محاسبه کننده دستی و برنامه‌های رایانه ای روش کمترین مربعات را برای الگوهای خطی انجام می‌دهند، از این رو برازش مدل رگرسیون بسیار آسان است. سرانجام اینکه یک نظریه آماری واقعاً جالب و توسعه یافته برای الگوی خطی وجود دارد.

اگرخطاهای در الگوی خطی را دارای توزیع نرمال مستقل با واریانس ثابت فرض کنیم آنگاه آزمون‌های آماری و فواصل اطمینان مربوط به پارامترهای الگو و فواصل پیشگویی و اطمینان برای پاسخ را می‌توان به سهولت بدست آورد. علاوه بر این، این روش‌ها به خوبی در بسیاری از بسته‌های نرم افزارآماری انجام داده شده و لذا به آسانی اجرا می‌شود.
در ضمن در آموختن الگوهای خطی تعمیم یافته، باید برخی از نظریه‌ها و جنبه‌های علمی استفاده از رگرسیون خطی را مد نظر قرار دهیم

انواع رگرسیون لجستیک

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ای بر الگوهای خطی تعمیم یافته ۱
۱-۱- الگوهای خطی : ۱
۱-۲-الگوهای غیر خطی : ۳
۱-۳- الگوهای خطی تعمیم یافته : ۳
۱-۴- رگرسیون لجستیک حالت خاصی از رده الگوهای خطی تعمیم یافته: ۵
فصل دوم: رگرسیون لجستیک ۷
۲-۱ـ مفهوم کلی متغیرهای نشانگر : ۷
۲-۲- مدل‌های رگرسیونی با یک متغیر پاسخ نشانگر : ۷
۲-۳- الگوی رگرسیونی که واریانس تابعی از میانگین است : ۸
۲-۴- یک مدل خطی : ۱۰
۲-۵- یک مدل غیرخطی : ۱۱
۲-۶- چند خاصیت منحنی لجیت : ۱۴
۲-۷- فرضهایی که در رگرسیون لجستیک وجود ندارد : ۱۴
۲- ۸ – فرضهایی که در رگرسیون لجستیک وجود دارند : ۱۵
فصل سوم : براورد پارامترهای مدل رگرسیون لجستیک ۱۶
۳-۱- برآورد پارامتر با استفاده از درستنمایی ماکزیمم : ۱۶
۳-۲- رابطه بین برآورد درستنمایی ماکزیمم الگوی رگرسیون لجستیک و کمترین مربعات موزون : ۱۹
فصل چهارم : استنباط های آماری با استفاده از رگرسیون لجستیک ۲۳
۴-۱- استنباط والد وقتی از رگرسیون لجستیک استفاده می‌کنیم : ۲۳
۴-۲- استنباط درستنمایی در رگرسیون لجستیک : ۲۶
فصل پنجم :نرم افزار SAS و رگرسیون لجستیک ۲۹
فصل ششم: ۳۴
مثال ۶-۱ ۳۴
مثال ۶-۲ ۴۶
منابع : ۵۳


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.