پرسشنامه سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه

پرسشنامه سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه

پرسشنامه استاندارد سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه

پرسشنامه استاندارد سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه دارای 38 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
ریسک : ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه گذاری،. ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب واحد پول یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود. (بری گام و دیگران، 1384 :37).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه

  1. ریسک بازار اولیه : این متغیر با کمک شاخص های ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد، ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی،. ریسک عدم فروش دارایی به واسط، ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی و سوالات 1-8 پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
  2. ریسک بازار ثانویه : این متغیر با کمک شاخص های ریسک نرخ سود یا اجاره بها، ریسک اعتباری،. ریسک تورم، ریسک عملیاتی، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نقدینگی و سوالات 9-24 پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.
  3. ریسک غیر مالی : این متغیر با کمک شاخص های ریسک سیاسی، ریسک ناشی از دخالت دولت،. ریسک قوانین و مقررات و ریسک های مرتبط با دارایی و سوالات 25-38 پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

پرسشنامه ریسک

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در پژوهش فواکه(1392) اعتبار محتوای پرسشنامه سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه توسط اساتید راهنما و مشاور . و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390). جهت سنجش اعتبار پرسشنامه در این تحقیق برای بررسی همسانی درون آزمون، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار الفای کرونباخ برای متغیر ریسک بازار اولیه برابر با 87/0 و متغیر ریسک بازار ثانویه برابربا 84/0 ، ریسک غیر مالی 79/. و برای مولفه کل ریسک 81/0است. که از مقدار لازم آنکه 70/0است بالاتر است که میتوان گفت که اجزای درونی دارای همبستگی عالی می باشند.

مشخصات پرسشنامه سنجش ریسک در بازار سرمایه فواکه

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 38 سوال
تعداد مولفه: 14 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD