مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان

مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان

مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان (خواجوی و پارسا ۱۳۹۳)

معرفی
این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن بررسی فعالیت های زندگی روزمره سالمندان از ابعاد مختلف (فعالیت های درشت، فعالیت های شخصی، فعالیت های اعتقادی و اجتماعی، فعالیت های ظریف، شست و شو با ماشین) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول ارائه گردیده است.

زندگی سالمندان

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش خواجوی و همکاران (1393) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین دوبار تکمیل پرسشنامه توسط 30 آزمودنی (50 درصد زن) با فاصله 1 تا 2 هفته، برای زیر مقیاس های 1 تا 5، همبستگی بین 97/.0 تا 76/0 و برای نمره کل مقیاس 97/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی آزمون مجدد خوب تا عالی است. همچنین پایایی درونی به روش آلفای کرونباخ محاسبه (توضیحات کامل داخل فایل)

سازنده ابزار: خواجوی و پارسا، 1393
روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقیاس/طیف: 4 در جه ای لیکرت
تعداد سوال: 30
تعداد بعد: ۵
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 3
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD