تحقیق مدل ها و روش های اندازه گیری و سنجش رضایتمندی مشتریان

تحقیق مدل ها و روش های اندازه گیری و سنجش رضایتمندی مشتریان

مدل ها و روش های اندازه گیری و سنجش رضایتمندی مشتریان

رضایتمندی مشتریان
چکیده مقاله
یکی از مواردی که می تواند بقای شرکت را تضمین کند، مشتری مداری و توجه به رضایت مشتری است بطوریکه ارتقای سطح رضایتمندی مشتری باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم شرکت در بازار رقابت خواهد شد. بنابر این بسیار حیاتی است تا هر سازمان و شرکتی چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد تا با پایش لحظه به لحظه آن ، زمینه اتخاذ سیاستی مناسب برای بقا در محیط رقابتی و کسب سهم بالاتر از بازار را برای خود فراهم سازد.

در این تحقیق ضمن مطالعه ادبیات رضایت مشتری و اهمیت این مقوله به معرفی و بررسی پر کاربردترین مدل های سنجش رضایتمندی مشتری از قبیل مدل کانو، سروکوال، سرپروف، و شاخص های مطرح رضایتمندی شامل شاخص رضایتمندی سوئدی، شاخص رضایتمندی اروپا و شاخص رضایتمندی آمریکا خواهیم پرداخت.

مفهوم رضایتمندی مشتری

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه
۱-۲ مفهوم مشتری
۱-۳ مفهوم رضایتمندی مشتری
۱-۴ مفهوم نیاز مشتری
۱-۵ تاریخچه گرایش به نیاز مشتری
۱-۶ رضایت مشتری در ISO 9000:2000
۱-۷ اهمیت سنجش رضایتمندی مشتری
۱-۸ اثرات رضایت مشتری
۱-۸-۱ رضایت مشتری و سودآوری
۱-۸-۲ رضایت مشتری و افزایش اثربخشی سازمان
فصل دوم: مدل ها و شاخص های اندازه گیری رضایتمندی مشتری
۲-۱ مدل سروکوال
۲-۲ مدل کانو
۲-۲-۱ برخی نکات قابل توجه از مدل کانو
۲-۲-۲ مزایای مدل کانو
۲-۲-۳ محدودیت های مدل کانو
۲-۳ مدل سروپروف
۲-۴ شاخص رضایتمندی مشتری سوئدی
۲-۵ شاخص رضایتمندی مشتری آمریکایی
۲-۶ شاخص رضایتمندی مشتری اروپایی
۲-۶-۱ ورودی های مدل
۲-۶-۱-۱ کیفیت ادراکی
۲-۶-۱-۱ ارزش ادراکی
۲-۶-۱-۳ شهرت شرکت
۲-۶-۱-۴ انتظارات مشتری
۲-۶-۲ خروجی های مدل
۲-۶-۲-۱ شکایات مشتری
۲-۶-۲-۲ وفاداری
نتیجه گیری
منابع.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD