مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی

مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی

فعل زیانبار در مسئولیت مدنی

چکیده مقاله بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی
فعل مولد خسارت، عنصر دوم از عناصر سه‌گانه (خسارت،‌ فعل مولد، رابطه بین فعل و خسارت) مسئولیت مدنی است. بدون تحقق یا شناسایی فعل زیانبار، با فرض وقوع خسارت نمی‌توان جبران خسارت را از شخص مورد نظر مطالبه کرد. و صحبت از رکن دیگر مسئولیت مدنی، یعنی رابطه علیت، موجبی نخواهد داشت.

وضع قواعد مسئولیت مدنی در مقررات حقوقی ایران به گونه‌ای است. که با گسترش نیازها و مراجعات به عمومات، می‌بایست تحلیل دوباره‌ای از آن به عمل آورد. تا ابعاد نهفته قواعد، ظهور بیشتری یابد و احیاناً با مطالعات دیگر محققان دیدگاه‌ها اصلاح شود یا راهکارهای مناسب ارائه شود.

جداسازی احکام راجع به فعل زیانبار از عمل زیانبار، که از موضوعات پر اهمیت و تأثیر گذار در شناخت دیگر . ارکان مسئولیت مدنی و خاصه اتقان موجبات مسئولیت مدنی است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی ماهیت و شرایط فعل زیانبار در مسئولیت مدنی به تحقیق در این باره خواهیم پرداخت.

بررسی کلیات و ارکان فعل زیانبار

فهرست مطالب
چکیده۱
کلید واژه۱
مقدمه۲
فصل اول:
کلیات و تعاریف
مبحث اول:بررسی کلیات و ارکان فعل زیانبار۵
گفتار اول:تعریف صغبر۵
گفتار دوم :نظریه مطلق ضمان دراتلاف۶
گفتار سوم :تجزیه قاعده اتلاف۷
گفتار چهارم :مسئولیت مبتنی بر تقصیر۸
گفتار پنجم :مسئولیت مستقل از تقصیر۹

مبحث دوم :فعل زیانبار۹
گفتار اول :عمل زیانبار در قانون مدنی۱۲
گفتار دوم :ضمان عمل در مقررات جزایی۱۳
گفتار سوم :ضمان عمل در تصادفات۱۵
مبحث سوم:بررسی دو نمونه از تعاریف و افعال فعل زیانبتر در مسئولیت مدنی۱۶
گفتار اول :اهمیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود۱۶
گفتار دوم :مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار صغیر و مجنون۲۳
بند اول :مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون۲۴
بند دوم :شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران۲۴

فصل دوم :
مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی
مبحث اول :تقصیر و غیر قانونی بودن۳۱
گفتار اول :پیشینه تاریخی و حقوق خارجی۳۱
گفتار دوم :نقش تعدی و رابطه آن با فعل زیانبار۳۲
گفتار سوم :دو نظرّیه پیرامن تعدّی۳۳
گفتار چهارم :معنا و چهره‏های گوناگون تجاوز۳۸
بند اول :معنای تجاوز یا تعدّی۳۸
بند دوم :نقض مقررات قانونی۳۸
بند سوم :نقض قواعد عرفی ونظرّیه تکالیف عرفی۳۹
بند چهارم :نقد برخی از فقیهان امامیّه۳۹
بند پنجم :اقسام عرف از حیث منشأ۴۱
گفتار پنجم :ضابطه و معیار تجاوز۴۴
بند اول :شخص متعارف۴۴
بند دوم :میزان احتیاط و دقّت۴۶
بند سوم :میزان انحراف۴۷
بند چهارم :انتقاد از نظریّه شخصی۴۸
گفتار ششم :حقوق اسلام و فرانسه و نظام کامن لو۴۹
نتیجه گیری۵۲
منابع و مراجع۵۳


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.