طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌ های عمرانی

طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌ های عمرانی

طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان در طرح‌ های عمرانی
چکیده
هدف از طراحی سیستم ارزیابی مناقصه کنندگان عبارت است از
تقسیم موارد امتیاز دهی تا حداقل ۳ سطح جهت بررسی موشکافانه موارد فنی ، تولیدکنندگان تجهیزات ، آموزش ، برنامه زمان بندی پیشنهادی و … در مدارک پیشنهاد شده توسط مناقصه کنندگان
گزارش گیری آسان با فرمول دلخواه که بر اساس سیاست تعیین شده توسط کارفرما و مشاور است (در صد وزنی موارد تعیین شده در هر سطح)
داشتن سند معتبر جهت پاسخ به شکایات
جلوگیری از اعمال سلیقه و تقلب در امتیاز دهی توسط کارشناس
یکسان سازی موارد مورد مقایسه در امتیاز دهی
امکان بررسی تک تک مراحل تولید امتیاز نهایی
نگهداری کلیه مشخصات ارائه شده از مناقصه کنندگان

بدین جهت در این مدرک به ترتیب ذیل توضیحاتی آورده شده است:
در فصل اول ارائه تعاریف کلی و فنی جهت جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه مشکل در توضیح روند کار آورده شده است.
در فصل دوم به توضیح سیاست کلی و روند برنامه و چگونگی عمل امتیاز دهی شده است
فصل سوم شامل موارد طراحی از جمله ER,DFD0,DFD1 است
فصل چهارم شامل کد ها و توضیحات مربوط به برنامه و گزارشات می باشد.

مقدمه
در سیستم امتیازدهی یک سری اصطلاحات فنی به شرح زیر موجود است که در ذیل توضیح مختصری جهت هر یک ارائه می گردد:

Tender
در ابتدای کار شرکت برگزار کننده مناقصه یک مدرک شامل حداقل نیاز های مربوط به طرح مورد مناقصه را با ذکر یک سری استانداردهای موجود یا طرح های انجام شده قبلی جمع آوری می کند. این مدرک هم چنین شامل اطلاعاتی است که از نظر کارشناسان فنی شرکت برگزارکننده مناقصه باید توسط مناقصه کنندگان پر شود.

مناقصه کننده (Bidder)
کنسرسیومی که پس از احراز صلاحیت خود موظف است Tender را خریداری نموده و مطابق مطالب خواسته شده مشخصات طرح را تعریف کند.

Proposal
مدرک ارائه شده توسط مناقصه کننده که شامل معرفی خود ، تجربیات و طرح های گذشته و کلیه مشخصات پیشنهادی جهت طرح فعلی است.

Proposal Evaluation
عملی که طی آن مدارک ارائه شده بررسی و امتیاز دهی می شود و در نهایت در پاکت فنی مربوط به مناقصه مورد نظر به ترتیب امتیاز هریک از کنسرسیوم های مورد بررسی به مرجع اعلام نتایج ارائه می گردد.

Selection of Main Contractor
پس از بازشدن پاکت مالی ارائه شده توسط کنسرسیوم ها و پاکت فنی ارائه شده توسط برگزار دهنده و امتیاز دهنده مناقصه، برنده مناقصه اعلام می گردد

Criteria
موضوعاتی که مورد ارزیابی قرار می گیرند و خود به موضوعات ریزتر نیز تقسیم بندی می شوند و بدین ترتیب سطوح (Level) های ارزیابی را می سازند.

Vendor
اصطلاحا به کارخانه فروشنده و صاحب تکنولوژی تجهیزات کلی طرح گفته می شود که نقش مهمی در ارزش طرح کلی بازی می کند.

فصل سوم – طراحی

مقدمه
جهت طراحی پایگاه داده ها پس از انجام مصاحبه و جلسات متعدد نمودار جریان داده ها در دو سطح صفر و یک به شرح زیر کشیده شد:

DFD سطح صفر

سیستم مناقصه گذاری الکترونیکی

DFD سطح یک

طراحی سایت مناقصه

فصل چهارم – پیاده سازی
دیاگرام
پس از نرمال سازی جداول ER پایگاه داده ها به صورت زیر در SQL Server 2005 طراحی شد. که در ادامه کد ساخت دیتابیس و جداول نیز آورده شده است.

مقاله در خصوص ارزیابی کیفی مناقصه گران

کد ایجاد Stored Procedure
جهت ورود اطلاعات به سه جدول Stored Procedure هایی نوشته شد که در فرم ورود اطلاعات فراخوانی می شود که کد ساخت در پایین قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است جهت دادن شماره کد سریالی به آیتم جدید ثبت شده در دو مورد آخر با استفاده از دستور Select بزرگترین شماره کد گرفته شده و یک واحد افزایش می یابد و سپس به عنوان کد آیتم در رکورد جدید ثبت می شود.

کد ایجاد Trigger
جهت انجام امر امتیاز دهی صحیح دو Trigger که در صورت تغییرهر رکوردی در دو جدول Country و Evaluation بلافاصله اجرا می گردد، طراحی شد:

۱- tblweightTrigger.vb
به علت آنکه در امتیاز دهی کارخانه صاحب تکنولوژی، شرکت کننده در مناقصه مختار است لیستی از کارخانه ها و کشور های مورد نظر خود را معرفی کند و در زمان ورود اطلاعات نیز تمامی لیست وارد جدول Evaluation می شود جهت امتیاز دهی لازم است مبنایی برای دادن امتیاز به آن آیتم در نظر گرفته شود.

پس از بررسی جوانب مختلف کارشناسان فنی مبنا را به صورت زیر اعلام کردند:
“امتیاز به صورت امتیازمیانگین ۳ عدد کمینه حاصلضرب امتیاز کارخانه در امتیاز کشور محاسبه خواهد شد”
بدین سبب در هنگام تغییر هر رکورد که شامل سه تغییر Insert, Update , Delete می شود کد آیتم و کنسرسیوم از رکورد مورد تغییر گرفته شده و در جدول Evaluation تمامی موارد مشترک در این دو آیتم Select شده و میانگین ۳ عدد کمترین حاصلضرب امتیاز کارخانه در امتیاز کشور گرفته شده و در جدول Weight ثبت می شود. (اگر آیتم موجود نباشد Insert اگر موجود باشد Update و در صورت اینکه تغییر سطر موجب حذف امتیاز شده باشد Delete صورت می پذیرد)

Imports System
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Data.SqlTypes
Imports Microsoft.SqlServer.Server

Partial Public Class Triggers
' Enter existing table or view for the target and uncomment the attribute line
<Microsoft.SqlServer.Server.SqlTrigger(Name:="tblweightTrigger", Target:="Evaluation", Event:="FOR UPDATE, INSERT, DELETE")> _
Public Shared Sub tblweightTrigger()
' Replace with your own code

Dim i As Integer = 0
Dim sqlCn As New SqlConnection("Context Connection=true")
Dim sqlCm As New SqlCommand
Dim sqlTrCtx As SqlTriggerContext = SqlContext.TriggerContext
Dim spPipe As SqlPipe = SqlContext.Pipe
Dim sXml As SqlXml = sqlTrCtx.EventData()
Dim sqlDr, dr, drin As SqlDataReader
If sqlTrCtx.TriggerAction = TriggerAction.Delete Then
sqlCm.CommandText = "select tenderer,criteria from deleted"

Else
sqlCm.CommandText = "select tenderer,criteria from inserted"
End If
sqlCm.Connection = sqlCn
sqlCn.Open()
sqlDr = sqlCm.ExecuteReader
Dim criteria, tenderer As String
sqlDr.Read()
criteria = sqlDr.GetValue(1).ToString
tenderer = sqlDr.GetValue(0).ToString
sqlDr.Close()

sqlCm.CommandText = "select top(3) weightcountry*vendorweight from evaluationview where tenderer='" & tenderer & "' and criteriaid = '" & criteria & "' and weightcountry*vendorweight<>0 order by weightcountry*vendorweight"
dr = sqlCm.ExecuteReader
Dim av As Single = 0
Dim count As Integer = 0
For i = 0 To 2
If dr.Read() Then
av += CType(dr.GetValue(0), Single)
count += 1
End If

Next
av = av / count
dr.Close()
If count <> 0 Then
sqlCm.CommandText = "select * from weight where tenderer='" & tenderer & "' and criteriaid = '" & criteria & "'"
drin = sqlCm.ExecuteReader
If drin.Read Then
sqlCm.CommandText = "update weight set weight=" & av & " where tenderer='" & tenderer & "' and criteriaid = '" & criteria & "'"
Else

sqlCm.CommandText = "insert into weight(criteriaid,tenderer,weight) values('" & criteria & "','" & tenderer & "'," & av & ")"
End If
drin.Close()
sqlCm.ExecuteNonQuery()

Else
sqlCm.CommandText = "delete from weight where tenderer='" & tenderer & "' and criteriaid = '" & criteria & "'"
sqlCm.ExecuteNonQuery()
End If
sqlCn.Close()
End Sub
End Class

کد صحیح بالا را از اینجا دانلود کنید

فهرست مطالب
چکیده ۳
پیشگفتار ۶
تعاریف ۷
مقدمه ۸
TENDER 8
مناقصه کننده (BIDDER) 8
PROPOSAL 8
PROPOSAL EVALUATION 8
SELECTION OF MAIN CONTRACTOR 8
CRITERIA 8
VENDOR 8
تحلیل برنامه ارزیابی ۹
مقدمه ۱۰
تعریف سیستم ۱۰
اهداف ۱۰
مخاطبین ۱۰
سرویس های اصلی ۱۱
امتیاز دهی ۱۱
گزارش گیری ۱۱
معماری سایت ۱۲
واسط کاربر ۱۲
پایگاه داده ۱۲
پردازش ها ۱۲
طراحی ۱۳
مقدمه ۱۴
DFD سطح صفر ۱۴
DFD سطح یک ۱۴
پیاده سازی ۱۷
دیاگرام ۱۸
کد ایجاد STORED PROCEDURE 18
کد ایجاد TRIGGER 20
نقشه سایت ۲۴
فرم های واسط کاربر ۲۴
گزارش نهایی ۴۱

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: WORD