مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مقاله مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

مدیریت استراتژیک در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده مقاله
هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات ، وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. فرایند مدیریت و تصمیم گیری استراتژیک در بر گیرنده ۳ مرحله تدوین استراتژی ها ، اجرای استراتژی های تنظیم شده و ارزیابی استراتژی ها است.

تدوین استراتژی (strategy formulation):

عبارت استاز تعیین ماًموریت موًسسه، شناسایی عواملی که در محیط خارجی،سازمان را تهدید می کنند

با فرصتهایی را بوجود می آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان ،تعیین هدفهای بلند مدت در نظر گرفتن استراتژهای گوناگون وانتخاب استراتژیهای خاص جهت ادامه فعالیت.

در متن حاضر ضمن ارایه ی برخی تعاریف رایج از اصطلاحات کاربردی در برنامه ریزی و مدیریت تصمیم گیری استراتژیک وبه خصوص تعاریفی از استراتژی و مدیریت استراتژیک،مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی شرح داده شده است.

برای تدوین استراتزی ابتدا پیش نیازهای آن ،شامل ۱- ماًموریت سازمان، ۲- آرمان و ارزشهای سازمان و ۳- ویژگیهای هر کدام شرح داده شده است. رویکردهای موجود برای تدوین استراتژی معرفی شده اند ودر نهایت، الگوی زنجیره ارزش برای تشخیص نقاط قوت و ضعف در سازمان و تکنیکهای pest , swot ،همچنین الگوی ۵ نیروی پورتر برای تحلیل محیط خارجی شرح داده شده اند.

در قسمت بعد مراحل اجرای استراتژی و ارزیابی آن معرفی شدهاند و در نهایت با ارایه ی یک مطالعه ی موردی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه کرمان مطلب پایان می پذیرد.

اهمیت استراتژی و تصمیم گیری استراتژیک

فهرست مطالب
چکیده
تدوین استراتژی (strategy formulation)
اهمیت استراتژی و تصمیم گیری استراتژیک
تصمیم گیری چیست؟
مفهوم نامه
استراتژی
تعریف استراتژی
استراتژی به معنای الگو
استراتژی برنامه ریزی شده
استراتژی کار سالارانه
استراتژی ایدئولوژیکی
استراتژی چتری
استراتژی فرآیندی
استراتژی نا پیوسته
استراتژی توافقی
استراتژی تحمیلی
استراتژی به معنای موضع
ـ استراتژی به معنای دیدگاه
ـ مدیریت استراتژیک

تعریف مدیریت استراتژی

تعریف مدیریت استراتژیک(گری هامل)
اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک
استراتژیست ها
بیا نیه مأموریت (Mission Statement)
فرصت ها وتهدیدات خارجی (Threats Extemal opportunities and)
نقاط قوت وضعف داخلی (Internal Strengths and Weaknesses)
هدف های بلند مدت (Objectives Long-term)
استراتژیها
سیاستها (Policies)
الگوی مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی
تدوین پیش نیازها
مأموریت
آرمان
ویژگیهای آرمان
ویژگی اصلی آرمان
ویژگی فرعی آرمان
ارزش
فرق ارزش و استراتژی بنیادی
رویکردهای تدین استراتژی

بررسی عوامل داخلی در تدوین استراتژی

بررسی عوامل خارجی در تدوین استراتژی
ماهیت محیط سازمان
محیط دور( کلان)
ابعاد اقتصادی و تکنولوژیکی
ابعاد اجتماعی و فرهنگی
محیط نزدیک (محیط صنعت)
الگوی پورتر(۵نیروی رقابتی)
تهدید تازه واردین
بت بین فروشندگان صنعت
۲٫شدت ناشی از ورود رقبای جدید
بازده مورد انتظار
تحلیل SWOT
نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصتها
تهدیدها
اجرای استراتژی
ساختار و روابط سازمانی
رفتار و فرآیندهای سازمانی
رهبری بالای موسسه
ارزیابی استراتژی
اصول ارزیابی استراتژی
پایداری
هماهنگی
برتری
امکان پذیری
مطالعه موردی
برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی
ذینفع هاStakeholders
ـ خارجی
چشم انداز
رسالت
ارزش ها
تو سعه فرهنگ پژوهش
استقرار عدالت اجتماعی
تأمین رضایت خدمت گیرندگان
رسیدن به خود کفایی
مجموعه نقاط قوت، ضعف،فرصتها وتهدیدها
ـ فرصت ها
ـ تهدیدها
موقعیت استراتژیک معاونت پژوهشی
استراتژی رشد
استراتژی تغییر جهت
استراتژی تنوع
استراتژی تدافعی
تدوین اهداف عینی در قالب یک برنامه ۱تا ۳ ساله
فعالیت در راستای اهداف
بر آورد بودجه جهت دستیابی به اهداف عینی
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 86

فرمت فایل: WORD