مقاله تاثیر نحوه مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان

مقاله تاثیر نحوه مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان

رضایت کارکنان و کارمندان از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش اثر بخشی کارایی و بهره وری سازمان و نیز احساس رضایتمندی فرد می شود

مقاله تاثیر مدیریت بر رضایت شغلی کارکنان

چکیده مقاله نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان و کارمندان
نقش مدیریت با توجه به اختیارات رهبری که دارد دیزل حرکت و پویائی سازمان ها به سوی اهداف تعبیر شده است. در اداره امور سازمانها تأثیرگذاری مدیر را نمی توان کنار زد. مدیر وظیفه الگودهی، نقش سازی و راهبری احساسی ، عاطفی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فنی زیر دستان خودش را بر عهده دارد. او مسئول شرایط حاکم بر سازمان است. شرایطی که اگر سنجیده و آگاهانه نباشند رضایت و مسالمت جای خود را به درگیری، تشویش، غیبت، اعتراض و مخالفت کارمندان می دهد.

مقاله نقش مدیریت و رهبری در رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارمندان

سازگاری کارکنان و کارمندان با یکدیگر سازگاری کارکنان با سرپرست ها، انگیزه کاری کارکنان، تأمین نیازهای کارکنان و کارمندان، رضایت شغلی کارکنان و کارمندان همگام پیشرفت فنی تکنولوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد. رضایت شغلی فراتر از کوشش برای کار بیشتر با سلامتی کارکنان مرتبط است. فعالیت های شغلی در محیط هائی با جوّ رُعب و وحشت به سلامتی به شخصیت، انگیزه و روان افراد آسیب های جدی وارد می کند.

سلامت کارکنان در رضایت شغلی

سلامت کارکنان در رضایت شغلی

برای سلامتی و انگیزه کارکنان بایستی موجبات رضایت آنان را تا آنجا که ممکن است، فراهم آورد. تحقیق حاضر توصیه می نماید که مدیران سبک مدیریتی رابطه مداری را پیش بگیرند و از برخورد سرد، مقررّاتی، کنترل شدید که موجب آزردگی افراد می شود، خودداری نمایند. به آنها اعتماد کنند و اجازه بدهند در امور نظر داشته خلاقیت نشان بدهند و زمینه مشارکت هرچه بیشتر آنان را فراهم آورند.

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

در تحقیق فرهنگ سازمانی نیز از جمله موضوعات تأثیرگذار به شمار آمده است. افراد رفتار مدیران در زمینه های فرهنگی خارج از سازمان را انگیزه مثبت قوی خود شمرده اند و خودشان را مالکان مفتخر فرهنگی- سیاسی سازمان نامیده اند، امر رضایت از شغل برای کارکنان اگرچه معنای رضایت از ترفیع، حقوق، سرپرست، همکاران، شرایط کار دارد

ولی شخصیت اراده و فطرات ارزش جو و فرهنگی شان را از یاد نبرده کارکنان از رفتار رابطه مدار مدیریت استقبال کرده و آن طور که تحقیق و آزمون ها نشان دادند آنها را راضی کردند تا در کارهای سازمان مشارکت داشته باشند. وظایف شان به نحو احسن انجام شود و سازمان به سوی اهداف تعیین شده قدم بردارد.

احساس رضایت از شغل

احساس رضایت از شغل

رضایت از شغل یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باعث افزایش اثر بخشی ، کارایی و بهره وری سازمان و نیز احساس رضایتمندی فرد می شود . رضایت شغلی کارکنان تا حدود زیادی به سبک مدیریت سازمانی که در آن کار می کنند ، بستگی دارد .

واژه های کلیدی: مدیریت، رضایت شغلی، سبک مدیریت، انگیزش

نقش مدیریت در رضایت شغلی

استعدادها و قوه تلاش و کوشش کارمندان آنگاه که به نیازهای مادی روحی روانی آنان توجه نشود سست و زائل می شود واقعیت های موجود در بعد آسیب شناسی روانی و بهداشت روانی در محیط کار نشان می دهد که درصد قابل توجهی از علل و موجبات بیماری های روانی و کسالت های ناشی از خستگی کار شایع بین کارکنان سازمان ها را می توان در شیوه های رفتاری و شخصیت مدیران جستجو کرد (ساعتچی ۱۳۷۰). رضایت شغلی کارمندان

این موارد بر اهمیت وظیفه مدیران اشاره دارند. ادامه حیات و بقاء و پیشرفت توسعه هر سازمان بستگی مستقیم به روحیه همکاری نیروی انسانی با تجربه و تعلیم دیده در کار دارد. این امر فقط با استخدام و پرداخت حقوق و انتصاب و اخراج میسر نمی شود.

ارتباط نزدیک و صمیمانه با کارکنان

ارتباط نزدیک و صمیمانه با کارکنان

ارتباط نزدیک و صمیمانه با کارکنان مشارکت دادن کارمندان در تصمیم گیری ها. احترام و درک شأن و منزلت انسانی آنها موجب سلامت محیط کاری و رعایت بهداشت روانی و استفاده مطلوب از کلیه منابع انسانی و مادی سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می شود عواملی که ذکر شد ویژگی های سبک های مشارکتی هستند که به اعتقاد صاحبنظران رضایت شغلی، انگیزه، پیشرفت و توسعه در سازمان ها را بیشتر از سایر سبکها موجب می شوند طرفداران سبک های مشارکتی بر این باورند که در آینده عمدتاً از سبک های لیبرال و مشارکتی استفاده خواهد شد.

تحقیقات لیپت و وایت

لیپت و وایت در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که هرگاه در مدیریت سازمان، روش رهبری دموکراتیک تصمیم گیری گروهی و مشارکت کارکنان در اداره امور وجود داشته باشند و در نتیجه عدم تمرکز قدرت و حاکمیت به وجود آید روابط کارکنان مطلوب تر روحیه آنان علی تر و نیروی انسانی برای تولیدی بیشتر خواهد بود. فرنچ و واس نیز معتقدند هرقدر مشارکت کارکنان در امر مدیریت سازمان افزایش یابد مدت لازم برای استاندارد کردن روش های اداری کاهش می یابد. (دستوری، ۱۳۵۵)

مدیران مشارکت جو

مدیران مشارکت جو

مدیران مشارکت جو مسئولیت نهائی را برای واحدی که به سرپرستی آن گمارده شده اند بر دوش دارند ولی آموخته اند که در کارگردانی عملیات با کسانی که به راستی کار را به انجام می رسانند مشارکت پی آمد این رویه آن است که کارکنان به احساس درگیر بودن

در هدفهای گروهی دست می یابند می توان گفت که مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی در موقعیت های گروهی است که اشخاص را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی همدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند مشارکت انگیزش را نیرومند می سازد.

زیرا کارکنان احساس می کنند مورد پذیرش بیشتر سازمان هستند از این راه احساس احترام به خود خشنودی شغلی و همکاری با مدیریت می تواند بهبود یابد و از فشار عصبی، غیبت و تعارض کاسته شود (طوسی ۱۳۷۱).

عدالت و تعامل مدیر با کارمند

هنگامی که مدیر و کارمند با هم تعامل دارند، ظرفیت تعارض نیز وجود دارد. این تعارض به ویژه هنگامی تشدید و بدتر می شود که مشکل عدالت (یعنی بی عدالتی) نیز چه به طور عمدی و چه به طور غیرعمدی وجود داشته باشد. همان طور که ذکر شد عدالت توزیعی و رویه ای مرتبط با توزیع پاداش ها و رویه های به کار رفته، برای تعیین پاداش ها و عدالت مراوده ای (تعاملی) مرتبط با رفتار محترمانه و صادقانه با افراد است.

عدالت و تعامل مدیر با کارمند

انصاف، عدالت، صداقت و راست گویی عناصر کلیدی در این تعاملات (بین مدیر و کارمند) هستند؛ مدیران و سازمان ها باید از هر چیزی که ممکن است، کارمند آن را به عنوان رفتار فرصت طلبانه، متعصبانه و تبعیض آمیز استنباط کند، اکیداً خودداری و اجتناب نمایند (تاتوم و ابرلین[۳۸]، ۲۰۰۸). رضایت شغلی کارمندان

اهمیت و اهداف رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در رضایت از زندگی است و تمام رفتارها و روابط انسان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متأثر است. بنابراین بهتر است به فرد کمک شود تا بتواند شغل مناسبی را انتخاب کند. برای ایفای نقش آماده شود و به طور رضایت بخشی به شغل خود ادامه دهد. اهمیت رضایت شغلی بعد از جنگ جهانی دوم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

اهمیت رضایت شغلی

شناخت عواملی که می تواند موجب رضایت شغلی و تشویق افراد به کار شود و ایجاد شرایط و ترتیب روشهای کار به نحوی که کارکنان به بهترین وجه بتوانند درضمن مساعی شان به سوی هدف های سازمانی و هدف های خود به پیش روند مورد توجه قرار گرفت.

رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان

رضایت یا عدم رضایت شغلی کارکنان

رضایت یا عدم رضایت فرد از شغل خویش و چگونگی نگرش کارکنان بر شغلشان، آثاری بر رفتار و عملکرد افراد در سازمان خواهد شد برخی از این آثار و نتایج رضایت و نارضایتی کارکنان عبارتند از:

 1. ماندن یا رفتن از شغل با واحد سازمانی
 2. غیبت از کار، میان رضایت شغلی و غیبت رابطه معکوس وجود دارد. هرگاه کارکنان از کار خود راضی نیستند تمایل بیشتری به غیبت دارند و بالعکس
 3. بهبود عملکرد برخی از صاحب نظران معتقدند خشنودی به بهبود عملکرد و ناخشنودی به کاهش عملکرد منجر می شود. (عباس زادگان ۱۳۷۹ ص ۲۱۱)

دیویس و نیواستروم فواید بررسی رضایت شغلی را به شرح زیر عنوان کرده اند.

 1. مدیریت را از ترازهای کلی رضایت شغلی آگاه می کند.
 2. سبب می شود ارتباط نیرومندی بین کارمند و رده های بالای سازمان برقرار شود.
 3. بررسی رضایت شغلی یک دریچه اطمینان یک تخلیه عاطفی یک وسیله آرام ساختن دل می باشد و نشانه آشکار از دلبستگی مدیر به رفاه کارکنان می باشد.
 4. بررسی های رضایت شغلی روش سودمندی برای تعیین پاره ای از نیازهای آموزشی است.
  مسائل حل نشده در زمینه رضایت شغلی کارکنان مشغول به کار سازمان چندین سئوال در زمینه رضایت شغلی کارکنان از دیر باز مطرح بوده است.

از جمله سئوالاتی که اینجانب قصد دارد در کارخانه به تحقیق آنها بپردازد.

 1. آیا بین رضایت کلی در زندگی با رضایت شغلی ارتباطی وجود دارد؟
 2. آیا رضایت شغلی آگاهانه انجام می پذیرد یا نا آگاهانه.
 3. چه سبک مدیریتی از طرف کارکنان برای پیشبرد هدف رضایت شغلی توصیه می شود.
 4. بین سبک مدیریتی جاری در سازمان و سبک وظیفه مداری یا رابطه مداری چه رابطه ای وجود دارد.
 5. بین سبک مدیریت رابطه مدار و وظیفه مدار و رضایت شغلی کارکنان چه رابطه معناداری می توان یافت.

رفتار رهبران

رفتار رهبران

فهرست مطالب
چکیده تحقیق
فصل اول: کلیات
الف- سیستم های اصلی و فرعی
ب- سیستم های طبیعی و مصنوعی
ج- سیستم های قطعی و احتمالی
د- سیستم های باز و بسته
شکل گیری سازمان
فصل دوم ادبیات تحقیق
رهیافت های سنتی
دیدگاه اقتضائی
رفتار رهبران
مطالعات اوهایو
۲- ملاحظه گری
مطالعات میشیگان
مفهوم انگیزش
نظریه سلسله مراتب نیازها
تئوری انگیزش بهداشت
تئوری انتظار
رضایت شغلی
فلامن و آرنولد

نظریه های رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی

نظریه بروفی
۱- نظریه نیازها
۲- نظریه انتظار
۳- نظریه نقش
نظریه کورمن
نظریه یارسون
لذت- صمیمیت
نظریه پورتر و لاولر
نظریه دیویس و نیواستروم
نظریه انگیزشی بهداشتی هرزبرگ
نقش مدیریت در رضایت شغلی کارکنان
فرهنگ سازمانی: (الناس علی دین ملوکهم)
اهمیت و اهداف رضایت شغلی
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
متغیر مستقل
روش اجرای تحقیق
الف) جامعه تحقیق
ب) نمونه و روش نمونه گیری
ج) ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن
نحوه تدوین پرسشنامه
دامنه تحقیق
محدودیت تحقیق
مبانی پژوهش
روش تحقیق
علت استفاده از روش همبستگی
نحوه استخراج و تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی
آمار استنباطی
روش سریع محاسبه ضریب همبستگی
فرمول آزمون t
یافته های تحقیق
فرضیه اصلی
آزمون فرضیه الف
فرض صفر
فرض خلاف
آزمون فرضیه ب
فرض صفر
فرض خلاف
فرضیه دوم
فرض صفر
فرض خلاف
فرضیه سوم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
راهکارها و پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ
ضمائم
مقاله در مورد رضایت شغلی کارمندان


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.