پرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه ی استاندارد در مورد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران CLDQ

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو که از ۲۰ آیتم تشکیل شده است توسط ویلکات و همکاران (۲۰۱۱) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می شوند. این پرسشنامه توسط والدین دانش آموزان تکمیل می شود. پاسخ به هر عبارت در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای از اصلاً (۱) تا همیشه (۵) می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش حاجلو و رضایی شریف (۱۳۹۰) ، به منظور وارسی اعتبار پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو از دو روش همسانی درونی و باز آزمایی استفاده شده است. همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید . دامنه ی ضریب آلفای کرونباخ از ۰-۱ در نوسان می باشد که ضریب ۷۰/۰ معمولاً به مثابه ی ملاک قابل قبول در نظر گرفته می شود (گادو و اسپیرافکین ، ۲۰۰۲).

کوچک بودن مقادیر خطای معیار اندازه گیری برای کل آزمون و مولفه های فرعی آن نیز نشان می دهند که انحراف معیار توزیع نمرات خطا در آزمون های فوق کم و معرف اعتبار بالا می باشد. معیار قضاوت در مورد مقادیر خطای معیار اندازه گیری به نسبت تعداد داده های آزمون و خرده آزمون ها می باشد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای CLDQ و کلیه مولفه های آن از ۷۰/۰ بیشر است لذا همسانی درونی کل پرسشنامه و خرده مقیاس های آن مورد تأیید قرار می گیرد.

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: پی دی اف
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تعاریف عملیاتی و مفهومی: دارد
تفسیر و توضیحات: دارد -به صورت کامل و به دو طریق ( مولفه ای و امتیازی)شرح داده شده است، همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: PDF