مقاله ارزشیابی ورودی

ارزشیابی ورودی

مقاله ارزشیابی ورودی رفتار ورودی ،مهارت ها و توانایی هایی است. که شاگردان باید قبل از شروع یک فعالیت آموزشی از خود نشان دهند تا بتوانند با موفقیت به هدف های اجرایی دست یابند .

اگر معلم از میزان معلومات و مهارت های شاگردان خود مطلع نباشد،. ممکن است پیچیدگی مطالب آموزشی را بدون توجه به توانایی ها و قابلیت های شاگردانش انتخاب کند. چگونه می توان از شاگردان انتظار داشت که مفهوم تقسیم را بفهمد و تمرین های آن را حل کند. بدون اینکه مفهوم یا و عمل ضرب را یاد گرفته باشد.

عمل ضرب برای تفهیم عمل تقسیم یک پیشنیاز یا رفتار ورودی است. که اگر آموخته نشود شاگرد نمی تواند عمل تقسیم را انجام دهد.

– معلم چگونه می تواند مطمئن شود که شاگردانش مهارت های لازم را برای ورود به مطلب جدید دارند؟.
– او چگونه می تواند دریابد که شاگردانش قسمتی از مطالبی که وی می خواهد تدریس کند از پیش می داند؟.

پاسخ دادن به دو پرسش فوق به کمک ارزشیابی تشخیصی امکان پذیر است.
از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان مشخص کرد که شاگردان معلومات ،. تواناییه و مهارتهای لازم را برای ورود به مطلب جدید را دارند یا نه ؟.

ارزشیابی ورودی چیست

ارزشیابی ورودی چیست

ارزشیابی تشخیصی را معمولا از طریق اجرای سنجش آغازین یا آزمون رفتار ورودی انجام می دهند.
بسیاری نیز ارزشیابی تشخیصی را به صورت ترکیبی از آزمون رفتار ورودی و پیش آزمون اجرا می کنند. که این حالت مطلوب تر به نظر می رسد زیرا ارزشیابی تشخیصی باید وسیله ای باشد. که میزان آگاهی شاگردان را درباره ی آن چه باید بیاموزد بسنجد.

سوالات مطرح شده در ارزشیابی باید به گونه ای تنظیم شود که رفتار ورودی وهدف های اجرایی درس جدید را در بر بگیرد. و مشخص کند که آیا شاگردان پیشنیاز درس جدید را به طور مطلوب آموخته اند یا نه یا از مفاهیم درس جدید چقدر آگاهی دارند.

ارزشیابی تشخیصی علاوه بر اینکه معیار سنجش رفتار ورودی شاگرد است،. وسیله ای است که به کمک آن می توان اولین گام آموزشی را به دقت معین کرد .

معلم در تدریس خود مسئول کلیه فعالیتها و هدف های اجرایی نیست. شاگردان قاعدتا تا قبل از ورود به کلاس در موقعیت های آموزشی دیگر مهارتهایی را کسب کرده اند .

معلم باید شناختی از شروع تدریس خود را مشخص کند. معمولا برای تعیین نقطه شروع از ارزشیابی تشخیصی اطلاعات و معلومات قبلی آنان داشته باشد. تا بتواند نخستین گام آموزشی آموزشی یعنی نقطه ی استفاده می شود.

ارزشیابی تشخیصی می تواند مشخص کند که معلم فعالیت جدید را باید از چه نقطه ای آغاز کند .

منبع: مهارت های آموزشی و پرورشی (روش های فنون تدریس)- دکتر حسن شعبانی